متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


✘ مـــ‍ْــانـــ‍ـْـدَن بـــ‍ِـه پْــ‍ــای تُــ‍ـو فایـــ‍ْــدِه نَداشــ‍ْــت ... ✘

                        ✋ رَفـــ‍ـْـتَــ‍ــمْ ... ✋

⇜ دیْـــ‍ــدی چـــِ‍ـه خــ‍ْــوب تـــ‍ـَـرک کَردَنـــَ‍ــت را بــ‍ــَلَدَم ...‍؟؟
خــْـ‍ــواستَم دوســـْ‍ــتَت داشــ‍ــْته باشَـ‍ــم اَمــ‍ـّا نَفــ‍َــهمیدی ...

                  *** تـــ‍ـَـماشْـــ‍ــا میــْ‍ــکُنم ... ***

ميخواهَم بـــ‍ــِبینم آنهایـــ‍ـْی کِـــ‍ـه دورَت را شـــ‍ــُلوغ کَردَنــ‍ـْـد مــ‍ــِثل مـ‍َــن پُـــ‍ــشتــ‍ــَت هـَـ‍ــستَن ...؟؟   

تـــ‍ــُو را آنــ‍ْــقَدر کِـــه مـــ‍َن میخواســ‍ـْـتم , میخواهَنــ‍ــد ...؟؟
      وَلـــ‍ْــی بِـــ‍ــه هَمـــ‍ـْـان شــُـ‍ــلوغی دورَت قَسَـــ‍م ...!!

                ✘ پُشتــ‍ـَـت خـــْ‍ــالـــ‍ـْـیست ...✘  

           ☜ بــ‍ـِـه حَرفـــ‍ـْـایَم خــ‍ـواهی رِسید ... ☞

      اَمــ‍ّــا دیـ‍ــگر قِصـــ‍ـّـه مـَـ‍ــن و تــ‍ـُـو تَمــ‍ــام شـــ‍ـُـد ...!!
       حـــ‍ـال یـ‍ـِـک زِندِگــ‍ی جَدیـــ‍ـد ساخـــ‍ـته اَم ...!!

               یـــ‍ـِک زِنــ‍ــدگـــ‍ـی بـ‍ـِـدون تـــ‍ــُو ...*

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


FeReShTeh
ارسال پاسخ
R00ya
ارسال پاسخ

هـــــِـــی !


nora1374
ارسال پاسخ