متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


بهترین جفت

درجهان خنده وگریه است

آنهاهیچگاه یکدیگررا

همزمان ملاقات نمیکنند

ولی اگر آن

 دویکدیگرراملاقات کردند

آن لحظه بهترین

لحظه زندگی شماست

آرزومندم بهترین جفت

برایتان اتفاق بیفتد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ

توکل به خدا
تشکر