متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ســـهم من کجاســـت..؟


کجـــا بايـــد قدم بگــذارم که کســـي را


له نکـــنم؟


کجـــا بايد دل ببنـــدم که ديـــر


نکردهـــ باشــم؟


کجـاي اين زمـــين خاکــــي کولـــه بارم را


پايين


بگــذارم  که توقــف ممنــوع نداشـــته باشـــد؟


بگو ...


کجا خســـتگي هايـــم را به در کنـــم که کســي نگـــويد..


ببخشـــيد ...


اينـــجا جاي من استــ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


amirir78
ارسال پاسخ

سهم تو وسعت فکر توست...