متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


من زاده ماه آذرم !


برای من بودنت همیشگیست


فرقی نمیکند..!


چه در کنار من…


چه در خاطر من…


مــــا آذرماهــــــــيا


گـذشت رو خـــوب بلديــم


گذشـــت از بديــــــها


تهمـــت ها


اشتباهــــــــات


گذشت از اخمـها


دادهـــــــــا


زيــر آبـــي رفــــــــتن هـا


گذشـــت از خيانـــت و خـــيانت و خيـــانت


امـــا ايـن ظاهـــرِ ماســـت


وقتـــي ديـــدين گذشتيـــم حتـــي از خيــانت


بدونـــيد از شـــما گذشتـــيم! ساکـــت و آروووم


ما آذرماهـــيا هـــمونطور کـــه محکم وفـــادار مي مونيــــم!


محـــکم هـم ميـــريم…


بعضی وقتا هم دل یه آذرماهی یه جا گیره


اما نمیشه…


این جور وقتا آذرماهی خیلی غمگینه خیلی احساس تنهایی میکنه


جای اینکه نصیحتش کنین


بزارین باهاتون حرف بزنه


از اعتمادش سو استفاده نکنین


آذرماهیه عاشق خیلی دل نازک و حساسه اگـــه از يـه آذر ماهـــــــي فاصــله گرفــتي و ديـدي هيچـــي

نمـيگه


فـــکر نکـن نميفـهمه


فـــکر نکـن دوســِت نـداره


فـــکر نکـن از رفتـنت ناراحــت نيسـت


يـه آذر ماهـــــي خودشـــو بـه هيـــچ وجـه تحمـيل نميکـنه


مـــــــــن یه آذرماهیـــــــــــــــم


مغـــرورم اما غرور دیگرانو نمیشکنم


بی اعصـــابم ولی اعصاب دیگرانو خورد نمیکنم


آره من یه آذر ماهیــــــــم


ساده نیستم خودمو به سادگی میزنـــــــــم


میدونی چرا؟


چون من میدونم حرمت چیه… احترام چیه…. من واسه دوستی … عشق … خــــــــودم ارزش قائل میشم


پس اگه چیزی رو بروی کسی نمیارم از سادگی و نفهمیم نیست من فقط نمیخوام واسه تویی که در حدم

نیستی


اعصابمو خورد کنم واسه همین راحت ازت میگذرم راحــــــــــــــــــــــت


فــــقط يه آذر ماهــــی مــــی تونه…


مغــــرور باشــــه اما کســــی رو تحقــــير نکــــنه…


شــــوخ و شــــيرين زبــــون باشــــه امــــا اهــــلِ لودگــــی نباشــــه…


غمگــــين و تــــنها باشــــه امــــا کســــی مــــتوجه ی تــــنهاييش نشــــه…


تــــو اوج غــــم و غــــصه باشــه امــــا بـاز بـه ديگــــران روحــــيه بــــده…


تــــو ســــخت ترين مســــيرا گــام بــرداره و امــيدش بـه کســــی جــــز خــــدا نباشــــهيكــي از بــازي هاي محبــوب آذرماهـــــيا كه طــبق شواهــد و مــدارك موجــود هميشــه تــوش برنــده

ميشــن


(حتــي يـه مــورد بازنــده هــم ديــده نشــده، چــون تمــــوم تلاشــش رو ميكــنه بازنــده نباشــه)


لجـــبازيـــه


توصـــيه ميكـــنم بـا مـا آذرماهـــيا وارد ايـن بـازي نشــيد


ما آذر ماهـــــــيا


اعـــــصاب : نــداريـــــم


لـــجباز : هستيم


غـــــرور : داريــم تـا دلِـــت بخـــــواد


روراســـــت : دُرُســـت مثلِ يـه اتـــــوبان تــو دلِ کويـــــر


سـَــــرسخـــــت : وحـــــشتناک


خونگـــرم : شـَــــديـــــد


مهربـــــون : بسيـــــار


زيـــــبا:اووووووووووف


به آذر ماهـــــــي بودنمون افتخار ميکنيم


بــــــــــهله…..

من آذرماهی با همه چی میسازم ساکتم هیچی نمیگم


وقتی رفتارای اطرافیان ناراحتم میکنه سکوت میکنم


به روم نمیارم


اما روزی که صبرم تموم میشه …


دیگه هیچی و هیچکس واسم مهم نیست


دیگه هیچکسی جلودارم نیست


واسه همین همیشه گفتم بازم میگم


از ســـکـــوت آذرمـــاهـــی بــــتـــرس

                                    agastafa{مهدی}

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


تیــارا
ارسال پاسخ

خوب بود

ممنون