متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربراناز هیتلر پرسیدند:


چرا از میان جنگ و عشق ، جنگ را برگزيدي؟پاسخ داد:


درجنگ یا زنده میمانی یا میمیری


 اما در عشق


روزی هزاربار ميميري و زنده میشوی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !