متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


اولين بار ڪه دل تنگت شدم


 اما نبودے


اولين بار ڪه دلم هوای صدايت را كرد و


 به ديدن چند عڪست بَسنده كردم


اولين بار كه


 بعد از دوست داشتن گفتن های مدامت مدتی ازت بی خبر شدم


نفهميدم ڪجايی


چه می ڪنی


همان موقع بود


 ڪه فهميدم دوست داشتنت اندازه ی تن من نيست


وقتی به سادگی از زير بار مسئوليت هايت شانه خالی ڪردی


وقتی حواست به نگفته هايت نبود


و من ملتمسانه به دهانت چَشم دوخته بودم


آن موقع بود ڪه فهميدم


آن موقع بود ڪه دل كندم


وقتی حرف هايی كه خودت زده بودی


 از يادت رفت


فهميدم آنقدرها هم ڪه ادعايش را داری


دوست داشتن در تو نفس نمی كشد !


ما آدم ها در برابر نا گفته هايمان مسئوليم


و من مسئوليت سنگينی را بر دوش می كشم


مسئوليت يڪ " نه " گفتن را


نه به دوستت دارم هايت


 ڪه اعتياد آور بود


به افڪارت ڪه بزرگ ترين حلال جهان است !


و من و تو بعد از اين چه ساده ،


 غريبه ترين آشنايان جهان می شويم


غريبه ای ڪه شبيه خاطراتم نيست


غريبه ای ڪه حتی


شبيه حرف هايش هم نبود ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !