متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


گفــته بــوבے یــا تــو یــا هیچـــڪـس


ولــے مــטּ ســاבه انگـــار فـــراموش ڪــرבه بــوבم ڪـﮧ ایــن روزهــا هیچـــڪـس هــم بـــراے

פֿــوבش ڪـســے اســت ؛ ڪـســے مهـــمتــر از مــטּ . . .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !