متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


زنـدگــی انـگــار


تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!


هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری تـمــام


هـول میزنــد


بـــرای ضـربــه بـعــد ....


کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ..


خـیــالـت راحـت !!...


خـسـتـگــی ِ مــن


بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !