متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﻭﻗﺘـــــــــﯽ ﺑﻬﺖ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯿـــــــــﺪم

 
          ﯾﻌﻨـــــــــــــــــــــــــــﯽ


ﺩﻟـــــــــم ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨـــــــــﮓ ﺷﺪﻩ


        ﺍﻣـــــــــــــــــــــﺎ


ﻭﻗﺘـــــــــﯽ ﺑﻬﺖ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻧﻤﯿـــــــــﺪم


         ﻣﻨـــــــــــــــــــــــــــﺘﻈﺮم


ﺩﻝ ﺗـــــــــﻮ ﺑﺮﺍم ﺗﻨـــــــــﮓ ﺑﺸﻪ


ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓکر کن!!به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Sana70
ارسال پاسخ
پریسا
ارسال پاسخ
AZAD
ارسال پاسخ