متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


با بسته شدن ظاهری یک در خوشبختی در زندگی ما در های بسیار دیگری به

سوی خوشبختی باز خواهند شد، این قاعده ی زندگی است. اما متاسفانه

اغلب ما، آن چنان به در بسته شده خیره می شویم که دیگر از در های باز و

زیبای خوشبختی که به روی ما باز شده اند، غافل می شویم.


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !