متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دیـــگَر یــادَتــــ


تَـنــهایــی َ م را پُــر نِمـی کُـنــَد

 

مــی فَهمـــی ...؟

 

داری فَــرامــوشـــ مــی شَــویخَــستــهِ اَمــ.

آرِزو بــودی آرِزو مـــی مـــانیهَــمین دَرد کــافـیستـــنَــه دِل تَـــنگـی هــا را مــی خـواهَــمــنَــه بُغــض و اَشــکــی اَز دوریــَتــــ


نَـــه حَـــســـرَتــــــمــی فَهمـــی ...؟


خُـــداحـافِــظ تُــــو


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


parisa7821
ارسال پاسخ