متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • روزی ملانصرالدین را دیدند که ..

 • روزی ملانصرالدین را دیدند که بیرون از خانه خود دنبال چیزی میگردد. از او پرسیدند:ملا ، دنبال چه چیز میگردی؟ ملا گفت:دنبال کلیدم. پرسیدند: کلیدت را کجا گم کردی؟ ملا گفت: درون خانه!!!! گفتند: پس چرا اینجا دنبال ان میگردی؟ ملا پاسخ داد: چون داخل خانه تاریک، اما اینجا روشن است.ما هم در بیرون به جستجوی خود بر امده ایم، اما تا زمانی که به درون وجودمان بازنگردیم، نمیتوانیم خود را بیابیم. پس به درون خود ب…
 • ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﻥ،…

 • ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﻥ، ﻧﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻧﻪ ﺷﺎﻝ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻥ، ﻧﻪ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﺳﯿﺦ ﻣﯿﮑﻨﻦ، ﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ: ﻋﺠﯿﺠﻢ ﻭﻋﺠﻘﻢ ﺑﻠﺪﻥ، ﻧﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻟﯽ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯿﭙﻮﺷﻦ، ﻧﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺭﮐﯿﮏ ﻣﯿﺰﻧﻦ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻏﯿﮋ ﻣﯿﺮﻩ، ﻧﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺳﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻦ، ﻧﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﻦ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻭﻝ ﻣﯿﮑﻨﻦ، ﻧﻪ ﮔﺮﺩنﺑﻨﺪ میندﺍﺯﻥ، ﻧﻪ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ،ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ... ﻫﻤﻮﻥ ﺳﮕﺮﻣﻪ …
 • ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻰ!!!…

 • ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻰ!!!ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ... ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺸﻮﺩ... ﻭﻟﻰ ﻧﺸﺪ! ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﮐﺐ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻯ! ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻓﺖ! ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺕ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺛﻤﺮﺕ!ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ... ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎ ﻧﺪﻩ... ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺎ…
 • بعضی ها عجیب هستند.

 • بعضی ها عجیب هستند. با یک اتفاق می‌آیند و می‌نشینند ته ته دلت‌، و با هزار بهانه و تلخی و اخم و تخم و دلیل دیگر از دلت نمیروند. خوب میخندند؛ خوب گوش میکنند؛ اصلا انگار آمده‌اند که مایه دلگرمیت باشند. حتی اگر نباشند‌؛ رد پایشان روی دلت میماند تا تمام عمر عشق میورزند، حتی متلکهایشان به جانت مینشیند . بعضیها عجیب خوبند. یادشان که می‌افتی روحت جانی دوباره میگیرد. یادشان…
 • ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ؟…

 • ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ؟ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮐﻮﻩ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﭼﻘﺪﺭﻩ؟ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ، ﺯﻣﺎﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﺖﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﯽ. ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻧﺸﻮﻥ ﺑﺮﯼ. ﻫﻨﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﺑﺎﺷﯽ . ﻫﻨﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﻮﻥ ﻧﮑﻨﯽ. ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﺑﺮﯼ ﻭ ﺟﻮﯾﺎﯼ ﺣﺎﻟﺸﻮﻥ ﺑﺸﯽ...…
 • ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛

 • ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ با ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻼﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯽ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺗﺎق ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﻧﻮﺷﯽ، ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ. ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ... ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰﻧﯽ... ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ، ﻋﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺒﻮﯾﯽ، ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﯿ…
 • ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ

 • ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ !ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺒﺎ، ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ ! ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺏ، ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ ! ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺏ، ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪﻩ ! ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ، ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ !ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ !…
 • از حکيمي پرسيدند:

 • از حکيمي پرسيدند:معني زن چيست؟ با تبّسم گفت: لوحي از شيشه است که شفّاف بوده و باطنش را مي تواني ببيني. اگر با مدارا او را لمس کني درخشش افزون مي شود و صورت خود را در آن مى بيني اما اگر روزي آن را شکستي جمع کردن شکسته هايش بر تو سخت مى شود اگر احياناً جمعش کردي که بچسباني بين شکسته هايش فاصله مي افتد و هر موقع دست به محل شکستگي بکشي دستت زخمي ميشود. زن اينچنين است پس آن را نشکن.تقدیم به تمام …
 • مسکینی دیدم با کفش پاره ،

 • مسکینی دیدم با کفش پاره ، شکر میکرد خدا را ...!!! گفتم : که کفش پاره شکر خدا ندارد ...! گفت : یکی شکر میکرد ؛ دیدم پا ندارد ...!!!
 • در قیامت ، عابدی را دوزخش انداختند

 • در قیامت ، عابدی را دوزخش انداختند هر چه فریادش، جوابش را نمی پرداختندداد میزد خوانده ام هفتاد سال، هرشب نماز پس چه شد اینک ثواب ِآن همه رازونیازیک ندا آمد چرا تهمت زدی همسایه ات تا شود اینگونه حالت، این جهنم خانه اتگفت من در طول عمرم گر زدم یک تهمتی. ظلم باشد زان بسوزم، ای خدا کن رحمتیآن ندا گفتا همانکس که زدی تهمت براو طفلکی هفتاد سال، جمع کرده بودش آبرو…