متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


1. حضرت رسول فرمودند: «از تنگی و فشار قبر برحذر باشید هر تنگی و فشاری که انسان برای خدا تحمل کند برای انسان نورانیت و فراخی می آورد.

2. نفس انسان قبر است. باید نفس و حضور اشکال مختلف در نفس را ببینید تا بفهمد نفس او چه شکلی است. ص1

3. در روح انسان باید پیامبر 9 و پنج تن 7 انبیا و صدیقین و صالحین و اولیا خدا حضور داشته باشند تا در هنگام مرگ و در قبر هم به ملاقات انسان بیایند. ص1

4. قرآن علامت مؤمن بودن را شادی و آرامش معرفی می کند.

5. هنر انسان این است که یاد بگیرد در قبرش شادی بیافریند.

6. قاعده این است در قبر که همان قلب است چه چیزی وجود دارد؟ برای خدا تعداد و کثرت عبادتهای انسان مهم نیست.

7. دل انسان به هر جایی تعلق داشته باشد در قبر همانها به سراغش می آیند.

8. انسان در خواب سراغ معشوق هایش می رود.

9. دو عامل مهم در گشایش قبر عبارتند از: دوست بودن با خدا و اهل بیت 7، فشار نیاوردن به مردم. ص6

10. پیامبر 9 فرمودند: «لاخیر فی من لایالف و لایالف»، خیری نیست در کسی که با دیگران الفت نمی گیرد و اجازه نمی دهد دیگران هم با او الفت بگیرند. ص6

11. قبر کسی که دشمنش از او در آسایش است نورانی است. ص7

12. مومن مثل عسل شیرین است.

13. هرچه انسان خشن تر باشد، عزراییل هم برای او همان گونه خواهد بود.

14. روایت: «المومن یاکل بشهوات اهله و المنافق یاکل بشهوته»، مومن با میل خانواده اش در حلال ها عمل می کند و منافق به میل خودش عمل می کند. ص11

15. قبر خود نفس انسان است که خودش آن را می سازد.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


leder
ارسال پاسخ

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است.

حضرت علی(ع)


Amative
ارسال پاسخ