متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانخدایاگرتودردعاشقی رامیکشیدی!

توهم زهرجدایی رابه تلخی میچشیدی!

اگرچون من به مرگ ارزویت میرسیدی!

پشیمان میشدی ازاین که عشق راافریدی!

بگوهرگزسفرکردی؟

سفرباسختی وخون جگرکردی؟

کسی رابدرقه باچشم ترکردی؟

برای قرص نانی صدخطرکردی؟

نکردی بارالها!

باکدامین تجربه برمانظرکردی؟

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Amative
ارسال پاسخ

ممنون