متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خدایا پس چرا من زن ندارم؟ 
    زنی زیبا و سیمین تن ندارم؟ 
    دوتا زن دارد این همسایه ما 
    همان یک دانه را هم من ندارم 
    آژانس ملکی امشب گفت به من: 
    مجرد, بهر تو مسکن ندارم 
    چه خاکی بر سرم باید بریزم؟ 
    من بیچاره آخر زن ندارم 
    خداوندا تو ستارالعیوبی 
    وبر این نکته سوءظن ندارم 
    شدم خسته دگر از حرف مردم 
    تو میدانی دل از آهن ندارم 
 عیب بزرگی است”    تجرد ظاهرا
 ندارم”    من عیب دیگری اصلا
 غلط بود ”اصلا”    خودم میدانم این
    در اینجا قافیه لیکن ندارم 
    تو عیبم را بپوش و هدیه ای ده 
    خبر داری نیکول کیدمن ندارم؟ 
    اگر او را فرستی دیگر از تو 
    گلایه قد یک ارزن ندارم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !