متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    مَـלּ

  • تعداد نظرات : 2
  • ارسال شده در : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
  • نمايش ها : 199

اگـﮧ مَغرور بودלּ کِلآس בاره ...

اگـﮧ بے مَحلے کِلآس בاره ...

 

اگـﮧ چَندتآ "بـ ـے اف"..."جـ ـے اف" داشتَـלּ کِلآس בاره ...

 

اگـﮧ بے غیرَتے کِلآس בاره ..

 

.اگـﮧ واقعاً هَمـ ـﮧ اینآ کِلآس בاره ...

 

مَـלּ تَرجیح میدَم بے کِلآس تَریـלּ آدَم روے زمیـלּ بآشَم ...!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


محمد
ارسال پاسخ

ba hale mersy

dorna
ارسال پاسخ

l
i
k
e