متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


fa1991
fa1991
۱۳۹۹/۰۴/۰۹

زندگى دام نیست
عشق دام نیست
حتی مرگ دام نیست
چرا که یاران گم‌ شده آزادند
آزاد و پاک…

من عشقم را در سال بد یافتم
که می‌گوید «مأیوس نباش»
من امیدم را در یأس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم خاکستر مى شدم
گر گرفتم …

toya
toya
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

شماهم وقتی تو تاکسی نشستید ولی از مسیری که شما بلدید نمیره فک میکنین میخواد بدزدتتون یا فقط من تئوری توطئه دارم؟

mona_rt
mona_rt
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

ز عشق آغاز كن تا نقش 
گردون را بگردانی
كه تنها عشق سازد
نقش گردون را دگرگونش♥️

mehditala
mehditala
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یادش بخیر ...چه دوستت داشتم هایی داشتیم!

mehditala
mehditala
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یادش بخیر ...چه دوستت داشتم هایی داشتیم!

mehditala
mehditala
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یادش بخیر ...چه دوستت داشتم هایی داشتیم!

mehditala
mehditala
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یادش بخیر ...چه دوستت داشتم هایی داشتیم!

mehditala
mehditala
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یادش بخیر ...چه دوستت داشتم هایی داشتیم!

mehditala
mehditala
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یادش بخیر ...چه دوستت داشتم هایی داشتیم!

mehditala
mehditala
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یادش بخیر ...چه دوستت داشتم هایی داشتیم!