متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    ادیسون بهشتی

  • تعداد نظرات : 3
  • ارسال شده در : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
  • نمايش ها : 173

يه شب كه من حسابي خسته بودم همينجوري چشـــــــــامو بسته بودم سياهي چشام يه لحــظه سر خورد يه دفعه مثل مرده هـــــــا خوابم برد تــو خواب ديدم محشر كــبري شده محكـمــة الهــــي بــر پــــا شـــده خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن رديف رديف مقــابلش واستــــــــادن چرتكه گذاشتــه و حساب مي كنـه به بنده هاش عتاب خطاب مي كنـه ميگه چـرا اين همــه لج مي كنيـد راهتــونو بـي خـودي كج مـي كنيـد آيــــــــه فرستـادم كــه آدم بشيـــد بــا دلخوشـي كنــار هـم جـم بشيد دلاي غــم گرفتــه رو شــ­­ــاد كنيــد بـا فكــرتـون دنيــــا رو آبــــــاد كنيـد عقــل دادم بـريـــد تــدبـّــــر كـنيــد نـه اينكه جاي عقلو كـــــاه پر كنيـد مــن بهتون چقد مــــاشالاّ گفتــم نيـــــــافريـده بــاريكــــــلاّ گفتـــم من كه هـواتونو هميشـه داشتـــم حتي يه لحظه گشنه تون نذاشتـم امــــا شمـا بازي نكـــرده باختيـــد نشستيد و خـداي جعلي ساختيـد هر كـدوم از شما خودش خدا شد از مــــا و آيــه هاي مـا جـدا شـــد يه جو زمين و اين همه شلوغــي؟ اين همه ديــن و مذهب دروغــي؟ حقيقتـاً شماهـــا خيـلي پستـيـن خر نبـاشيـن گــاوو نمـي پرستين از تـوي جـم يكي بـُلن شد ايستاد بُـلن بـُلن هــي صلـ ــوات فرستـاد از اون قيافه هاي پـشـم و پـيـلـي ازاون اعُجوبـه هاي چـرب و چـيـلي گف چرا هيشكي روسري سرش نيست پس چرا هيشكي پيش همسرش نيست چــرا زنـا ايـــن جـــوري بد لبــاسن مــرداي غيـــــرتــي كجــا پلاسـن؟ خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن اينجا كـــه فرقي نـدارن مــــرد و زن يــارو كِنِف شــد ولــي از رو نــرفت حرف خــدا از گـوش اون تو نـرفـت چشاش مـي چرخه نمي دونم چشه آهان مي خواد يواشكي جــيم بشــه ديد يـــه كمي سرش شلوغـــه خـدا يواش يواش شـد از جماعت جــــــدا بــا شكمـي شبيـــه بشكـــــة نفت يهو ســرش رو پايين انـداخت و رفت قــراولا چـــن تــــــا بهش ايس دادن يــارو وا نستاد تـــا جلوش واستـادن فوري در آورد واسه شون چك كشيد گف ببريد وصــول كنيـد خوش بشيـد دلــــم بـــــراي حــوريـا لـــــــك زده ديـر بــرســم يكــي ديگــه تـك زده اگــــر نرم حوريــــه دلگير ميشــــه تو رو خــــدا بذار برم دير ميشـــــه قراول حضــرت حــق دمش گــــرم بـا رشـوه ي خيلي كلـون نشد نـرم گــوشاي يــارو رو گرف تو دستـش كشون كشون بردويه جايـي بستش رشوه ي حاجـي رو ضميمــه كــردن تـوي جهنـم اونــــــــو بيمــه كـــردن حاجيــه داش بـُلن بُـلن غر مـــي زد داش روي اعصـابـــــا تلنگر مــــي زد خدا بهش گف ديگه بس كـن حاجـي يه خورده هم حبس نفس كن حاجي ايـن همـــــــــه آدم رو معــطّل نكـن بگيـر بشين اين قــــده كل كل نكــن يـــه عا لــــمه نامــه داريـم نخــونده تــــــازه ، هنوز كُرات ديگــــه مـونده نامــه ي تـو پر از كـــاراي زشتـــــه كي به تو گفتـه جات توي بهشتــــه ؟ بهش جـــــاي آدمـــــاي بـاحالـــــه ولت كنـــــم بري بهش ؟ محالـــــه يادتـــــه كـه چقد ريا مي كـــــردي بنده هــاي مـارو سيـا مـــي كردي تا يـــه نفر دور و بـرت مـي ديــدي چقد ولا الضّــــا لّينـومـي كشيـدي اين همه كه روضه ونوحـه خونـدي يه لقمه نون دست كسي رسونـدي؟ خيال مي كردي ما حواسمــون نيس نظم نظام هستي كشكي كشكي س؟ هر كـــــاري كـردي بچــه هـا نوشتن مي خواي برو خـودت ببين تـــو زونكن خلاصـــه ، وقتي يـارو فهميد اينـــه بـــــازم دُرُس نمـي تونس بشينــــه كاسه ي صبرش يه دفـه سر مي رف تـــا فرصـتي گير مي آورد در مي رف قيـامتـه اينجـــا عجـب جـــــــــاييــه جــون شمــــا خيلـي تمـاشـــاييــه از يــــه طرف كلــي كشيش آوردن كشون كشون همــه رو پيش آوردن گفتـم اينـــــارو كه قطــــــــار كردن بيچـــــاره ها مگـــه چيكــار كــردن؟ مــــــــــأ موره گف ميگم بهت مــن الان مفسد في الارض كــه ميگن همين هان گفت: اينـــــا بهش فروشي كـردن بـــي پـدرا خــــــدارو جوشي كــردن بنـــــام دين حسابي خــوردن اينها كـــفر خـــــــدارو در آوردن اينهــــا بد جــوري ژانداركو اينـــا چزونـدن زنــده تـوي آتيش اونـــو سوزوندن روي زمين خـــدايي پيشــه كــردن خون گاليلـــه رو تو شيشــه كــردن اگــــه بهش بگي كُلاتــو صاف كن بهت ميگـــه بشين و اعتـراف كــن هميشـــه در حــال نظاره بــــودن شما بگـــــو اينا چي كــــاره بـودن؟ خيام اومد يه بطري ام تــو دستش رفت و يه گوشــه يي گرف نشستش حــــاجي بُـلن شد با صـداي محكم گف : ايـن آقـــا بـايد بــره جهنـــم خدا بهش گف تـــو دخـا لت نكــن بــــه اهـل معرفت جسارت نكـــن بگــــو چرا بـــه خون اين هلاكـــي اين كـــه نه مدعي داره نـــه شاكـي نــه گـرد و خاك كــرده و نـه هياهـو نــــه عربده كشيده و نـــه چاقــــو نـــه مال اين نــــه مال اونـو برده فقط عـــرق خــــريده رفتـــه خورده آدم خوبيـه هـــــــواشو داشتــــم اينجا خــــودم براش شراب گذاشتـم يهــــو شنيــــدم ايس خبردار دادن نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن حضرت اسرافيل از اونــــور اومد رف روي چـــار پايــه و چــن تا صـــور زد ديــــدم دارن تخت روون ميــــارن فرشتـــه هــــا رو دوششــون ميـــارن مونده بودم كــه اين كيـــه خدايــــــــا تـــو محشـر اين كــارا چيـــــه خدايـــا فِك مي كنيد داخل اون تخ كي بــــــــود الان ميگم ،يـه لحظه ، اسمش چي بـود؟ اون كه تو دنيــــــــا مثل توپ صدا كـرد همون كــــه اين لامپــارو اختـرا كــــرد همونكه كاراش عالي بــود اون ديگه بگيد بــابــا ، تومــــاس اديسون ديگـه خــدا بهش گف ديگـــه پايين نيـــــــا يـــــه راس بـــــرو بهش پيش انبيـــا وقت و تلف نكن تــوماس زود بـــــــرو بــه هـر وسيلــه اي اگـــــر بود بــــرو از روي پل نري يــــه وخ مـي افتــي مـيگــم هــــوايي ببرنـــد و مفتــــي باز حاجــي ساكت نتونس بشينــــه گفت كـــه : مفهــــوم عدالت اينـــه؟ آخه اديسون كــه مسلمون نبــــــود ايـن بـابـا اهل ديــن و ايمــــون نبــود نــه روضه رفته بود نــه پـــــــــــاي منبر نــه شمـر مي دونس چيـه نـه خـنجــر يــه ركعت ام نماز شب نخــونــــــــــده با سيم ميماش شب روبه صُب رسونده حرفــاي يارو كــه بـــه اينجــــــا رسيد خـــدا يه آهـــي از تــــــه دل كشيـــد حضرت حق خــودش رو جابجـــــــا كرد يــــــه كم به اين حاجي نيگا نيگا كـرد از اون نگـاههـاي عـــــاقل انـــــدر ـــــ [ سفيه ] شــــو بـايد بيــارم ايـن ور با اينكه خيلي خيلي خستـه هم بـــود خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود شمـــا عجب كلّـــه خــــرايي هستيد بـــابــا عجب جـــــونـورايـي هستيـــد شمر اگه بـــــــود آدولف هيتلــرم بود خـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بــــود حيفه كــــه آدم خودشو پير كنــــــه و ســـوزنش فقط يـــه جـا گير كنــه ميگيـد تومـاس من مسلمـون نبـــود اهل نمــاز و ديـن و ايمــــون نبــــود اولاً از كجـــــا ميگيــد ايـن حرفــــو ؟ در بيــــاريد كـلّــة زيــــر بـــرفــــــو اون منــو بهتـر از شمـا شنـاختــــه دليلشم اين چيزايــي كــه ساختـه درسـتـــه گفتـه ام عبـــادت كنيــد نگفتــــــه ام به خلـق خدمت كنيـد؟ تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ كرده دنيـــارو هم كلـّـــي قشنگ كــــرده من يـــه چراغ كــه بيشتـر نداشتـم اونم تـــو آسمونـا كــــار گذاشتـــم توماس تو هر اتاق چراغ روشن كرد نميدونيد چقــــد كمك به مــن كـرد تو دنيـا هيچـكي بـي چـراغ نبـــوده يا اگـرم بـوده ، تــــو بــاغ نبـــــــوده خــدا بـراي حاجــي آتش افــــروخت دروغ چرا يه كم براش دلم ســـوخت طفلي تو باورش چه قصرا ســــاخته اما بـــه اينجا كـــــه رسيده باختــــه يكي مياد يــــه هاله ايي بــاهاشـــه چقـــد بهش ميـــاد فرشتـــه باشــه اومد رسيد و دست گذاش رو دوشم دهـــانشـــــو آوُرد كنــــار گـوشــــم گف:تو كه كلّه ات پرِقورمه سبزيست وقتي نمي فهمي،بپرسي بد نيست اونكـــه نشستـه يك مقــام والاست متــرجمـــه ، رفيق حق تعالـــي ست خـودِ خــــدا نيست ، نمـاينده شـــــه مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه خــــداي لم يلد كــــه ديدنــي نيس صـداش با اين گوشـا شنيدني نيس شمـــــــا زمينيـــا همــش همينيـــد اونــــورِ ميـــزي رو خـــدا مـي بينيـد همينجوري مي خواس بلن شه نم نم گف : كـــه پاشو، بـايد بــري جهنــــم وقتـي ديـدم منم گــــرفتار شــــدم داد كشيــدم يــــه دفعـه بيدار شدم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


صبا
ارسال پاسخ

زیاد بود.
نخوندم

gisha
ارسال پاسخ

خیلی زیبا بود . مرسی از شما.

aniss
ارسال پاسخ

mamnoon ajijam

likeeeeee