متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یــِہ عـُـمـْـر سـُـکـــ ـوت کــَـردَمـ . . .

בَر مـُـقابــِـل בادُ بےבاב ِروز ِگـــ ار

هـَـر چے گــُـفت گــُـفتــَـمـ چـَـشمـ !

حالــ ـآ نـوُبـَـت مـَـنـِـہ سـَـر ِش בاב بــِـکـِـشـَـمـ

غــُـر بــِـزَنــَم

هـــِــے روز ِگــــ ــآر ؟!

مے خوامـ خـِـرخـِـرَتـُـ بــِـجوُاَم !!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mahtab11835
ارسال پاسخ

روزگار