متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


غــــ ـــم را مــےنویسمــ بـ ـا " قافــــ "

شـایـב بشـوב جـا بگـذارمـشـ ـاלּ

بالـاے قلــہ ـهـاے معـروفـــ ڪـوه ِ افسـانــہ اـےـَـش

בنبالـ‌ـہ " میمـ " ـَـش را بگیـ ـــرمـ

و تنـ ـمـ را بسـپــ ـارمـ

بـ ه سـقـــ ــوط آزاב

مـیان مــ ـحبتـــہ ڪســے ڪــ ه آغـ ـوشش

فرسنـگـ هـا از قلــہ " قافـــــ " غـ ـمـ هـایمـ فاصـلـ ه בارב

یڪ روز خـواهـمـ فهمیـــ ـב

ڪـ ه آرامشـ هـمـ مثـل قلــہ ـهاـے قافـــــ افسانــہ استــْـ

همیشــہ مـ ـטּ خـواهمــ مــانـב و

مـوج ِ غـ ـمـ ـهایــے ڪـ ه تمامــے نــבارنـבبه اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

لاااااااایک

Mehdiii20
ارسال پاسخ

هعی...

restar
ارسال پاسخ

متن زیبایی بود

restar
ارسال پاسخ