متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


 • روزای تـکراری کاش تـمام بـشه

 • بـه آغـوشم بـرگـرد . . ./ ! / ازدحــام و پایکوبـی را کـه از پس پنـــجره میبیـنـی؟ چـیــزی جـز اسـتفــراغ مـکرر تاریـــخ نیســت . . . + روزای تـکراری کاش تـمام بـشه ..
 • تـــو باشـی

 • / . . .تـــو باشـی مـَن قـــدم به قــدم فــَدایت میشـــوم. . [ ! ] . . تـــو باشـی . . از لحظـــه های دلتنگــی جلــو می زنــم , به تمــام در های بستــه دهــَن کجـــی میکـــنم . . [ ! ] به بــُن بســــت ها.. به خـــیابان هایی همـــه با یک نـــام . . دوســت دارم تــــو باشـی . . و مـــن نشـــانه ها را گــم کنم , راه خـــانه را هــم نـــدانم تا هـــمه بفهــمند . . برای مــن کــم حــواس خــانه آنجا…
 • بـازم مـن

 • بـازم مـن یـه فلاکـس چای گـرم...(!) سیگارنـیســت ، یـکــم بگـرد . . لا بـه لای بـرگه های جـزوه هـست .. خـسته از قانـونای دنـیا ... بیـکاری تـو روزا ، بـیداری تـو شـبا.. بیـعاری تـو دردا ، بـیزاری از حـرفا.. بیـماریم که خوب مـیشه با قـدم زدن تـنها...(!)…
 • سقـــط کن این کودک ناقـــص درون یـــادت را

 • سقـــط کن این کودک ناقـــص درون یـــادت را..(!) مــن را، و من نامــت را، لیلـــی (!) عشــقت را، از مغـــز استخوانهـــای گر گرفتــه ام، از چشـــمان کور خاک بر ســرم که جـــز تو را نمـــی بینند..(!) مجنــونت نمی شــوم دیگر؛ تمـــام کن... بیــا فراموشِ هــم شویــم، تا به عجز و لابه ننشسته است این زن معتاد به خواستت...(!) به احتکار بکش نوازشت را، مــرا یتیم دســتهایت تمــام کــن... بــــــرو...…
 • اعتصـــاب کــردم

 • اعتصـــاب کــردم . . [ ! ] . . آب , غـــذا و البتــه حــَرف را . . نگـــران نـــباش … اعتــصاب نکـــردم … دلتنگـــی , تنهایـــی و البتـــه سیگــار را . . [ ! ]
 • قهـــوه

 • / . .برایــت قهـــوه میـــریزم، کمی‌ شـــیر، دو قاشــق شـــکر . . [ ! ] میگـــذارم جلـــویت روی میـــز، گلــدان گل را کنارتـــر میگـــذارم تـا بهتر ببینــــمت . . . قیافــه جــدی به خــودم میـــگیرم . . [ ! ] و با لهجـــه‌ای که حــالا برای خــودم هم بیگانــه اسـت، میـــگویـم: قهــــوه ات سـَرد می‌‌شـــود . . هــَر کجــا که هستــی، زودتـــر به خانـــه بیـــا و همانـطور میـــ…
 • بــیا

 • بــیا و سیاستمـــدارِ شــهرِ دلــم باش (!) بــیا و قانــون بگــذار خنده هــایم آنقـدر بلند نــشود که صـــدایش تا خانــه ی همسایه بـرود و تــو دلت آشــوب شود که مبادا کســی ردِ صدا را بگیــرد و به خلوتمــان برسد و چشـــمِ دیدنِ مـــا بودمان را نداشــته باشد (!) بــیا و حکــم کن هـــرروز یادت بــی اندازم ... کــه چند ســال و چند مــاه و چند روز و چنــد ساعت و چنــد ثانیه خوشــبختیم و اگــر روزی ی…
 • چـقــــدر ســـخـتــه

 • چـقــــدر ســـخـتــه منـــطـقــی فِکـــر کــنــی وقــتــی " اِحـــســـاســـاتـــت" داره خـَــفَــت مـیــکــنـه...