متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Razmik
Razmik
۱۳۹۵/۱۲/۲۱

تو که از می جوانی همه سرخوشی چه دانی
کـه شـراب نـاامـیدی چـقـدر خمـار دارد

گل آرزوی من بین که خزان جاودانیست

چه غم از خزان آن گل که ز پی بهار دارد

#شهریار

Razmik
Razmik
۱۳۹۵/۱۰/۰۲

زندگی یعنی بمیری در هوای یک نفر
مرده باشی جان بگیری با صدای یک نفر

عمر اگر بسیار باشد، عمر اگر کم؛ هرچه هست
محض لبخند یکی باشی، فدای یک نفر

عاشقانه- هرچه داری لابه لای شعر هات-
گفته باشی از همان اول برای یک نفر

آخر این قصه خواهی دید خیل عاشقان
جان نمی بازند جز در ماجرای یک نفر

عشق جز این نیست، جز این نیست، جز این نیست عشق
عشق یعنی "این و جز این نیست" های یک نفر.

000ali1991
000ali1991
۱۳۹۲/۰۸/۱۷

´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´+5´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´
+5


´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´+5´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶

000ali1991
000ali1991
۱۳۹۲/۰۸/۱۷

´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´+5´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´
+5


´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´+5´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶

000ali1991
000ali1991
۱۳۹۲/۰۸/۰۳

+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5{69]

000ali1991
000ali1991
۱۳۹۲/۰۷/۲۱

اگر سزاوار آن است که دوست با جزر زندگي ات آشنا شود ،

بگذار تا با مد آن نيز آشنا گردد ،

زيرا چه اميدي است به دوستي که مي خواهي در کنارش باشي ،

تنها براي ساعات و يا قلمرو مشخصي +5

neda00100
neda00100
۱۳۹۲/۰۷/۱۹

گاو اولی: ما!
گاو دومی: مااااا مااااا
گوسفند وارد ماجرا میشه: بع
گاو اولی: مااااا
گوسفند دومی: بع
گوسفند اولی: بع بع…
.
.
.
.
.
.
.
نه واقعا نشستی این گفت و گو رو تا آخر خوندی؟
الان هم منتظر بقیه ماجرا هستی؟ ای جانم! )))))

000ali1991
000ali1991
۱۳۹۲/۰۷/۱۸

سعي کن مثل خورشـــــــــيد زياد نور نـــدي چون همه از نــورت استفاده مي کنن ولي اصلا نـــگات نمي کنن؛
سعي کن مثل ســــتاره کم نــور بدي تا همه تو خلــوت شباشون دنبالـــت بگـــردن

000ali1991
000ali1991
۱۳۹۲/۰۷/۱۸

سعي کن مثل خورشـــــــــيد زياد نور نـــدي چون همه از نــورت استفاده مي کنن ولي اصلا نـــگات نمي کنن؛
سعي کن مثل ســــتاره کم نــور بدي تا همه تو خلــوت شباشون دنبالـــت بگـــردن

alireza1487
alireza1487
۱۳۹۲/۰۷/۱۴

بچه بودم بدون هیچ غصه ای رفتم شمالبببب

لب دریا، خونه های ماسه ای ، بوی بلال

بچه بودم توی قایق، بی تو خیلی خوش گذشت

دنیا رو کاش می دادم، سالای رفته، بر می گشت

**************

بلاگ جدیدم : داستان کوتاه زنجیر عشق

http://www.hamkhone.ir/member/592/blog/view/57122/

دوست عزیز، داستانک بسیار جالبیه ، خوشحال میشم بخونی و نظر بدی * مرسی