متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • انسانیت

  • اگر درد را احساس کردی، زنده ای؛اما اگر درد و محنت دیگران را احساس کردی، انسانی .