همیشــہ ڪـہ פֿــَـر بــہ تورت نمیـ ـפֿوره [!]

یــہ بــآر گـــُرگ میـפֿـوره به پــُستت

تیـڪـہ تیـڪـت میـڪـنــہ ..


http://ucsa.comxa.com/up/2501c71a070a.gif