متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Alireza92
Alireza92
۱۳۹۱/۱۰/۱۶

مرحله دوم صندلی داغ با حضور " شاهین " (Jasper)

http://www.hamkhone.ir/member/83/blog/view/2606--/


nazi
nazi
۱۳۹۱/۱۰/۱۶

چه ساختنهایی كه مرا سوخت و چه سوختنهایی كه مرا ساخت.خدای من مرا فهمی عطا كن كه از مقصد سوختنم ساختنی اباد سازم. (كوروش كبیر)

Sahell
Sahell
۱۳۹۱/۱۰/۱۶

چنـבیست בغـבغه ام ڪیف و ڪفش نیست ! چیز جـבیـבے نمیـפֿوام کمی בلـפֿوشی فَقط ! هَمین !
+5

Amir
Amir
۱۳۹۱/۱۰/۱۶

wlc

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۱/۱۰/۱۳

Wlc