متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


كاربر محترم

اينجا ي شبكه اجتماعي و دوستيابي است

لطفا پاك باش و اينجا رو به لجن تبديل نكن

به خودت بيا

هدفت چيست؟

با چندين پروفايل در قالب مرد و زن وارد ميشوي!!!

و با سخنان شيرين  و به به و چه چه هموطنت را وابسته ميكني

و

و

و

آخه تا كي؟...{دو روئي و پليدي و دروغ}

.

.

.

به خودت بيا

و گرنه تمام كارهايت را بر ملا ميكنم

صادق باش

وسلام