متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛

گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !

هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛

کـــه دریـــده شـــده ایــــم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


x_Mohammad_x
ارسال پاسخ

بله درسته

parisa7821
ارسال پاسخ