متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تا همینﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ اکثر ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﻭ ﺳﻨﮓ، ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﺑﺨﺘﻮ ﻣﯿﺰﺩﻥ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﮐﻨﺎﺭﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻭ ﻛﻠﻲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺸﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ .

تاﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﺩ،بیشترمون ﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎﺭﻭﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﭙﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﻮﺵ ﭼﻪ ﺿﺮﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﻮﻧﻪ ﺁﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ !

تا همین چند وقت پیش وقتی یه خانمی رو میدیدیم ک لباسی بارنگهای شاد،کوتاه وموهای ک از زیر شال یا روسری بیرون زده بودن.یا خانمی ک میخندید ،اواز میخوند،و.......بیشترمون انگ درستکار نبودن بهش میزدیم،متلک میپروندیم ویا حتی با ماشین جلوی پاش می ایستادیم و.....ولی الان میگیم آزاده در نوع پوشش نوع حجاب ودوست داره آواز بخونه وحتی برقصه.!

تاﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺷﻮ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﻣﯽ ﺑﺴﺖاکثرا ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﭽﻪ ﺳﻮﺳﻮﻝ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻭﻝ ﮐﻤﺒﺮﺑﻨﺪﻣﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻼﻣﺘﻴﻤﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﻪ !

تاﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﯽ ﻣﺘﺎﺭﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩخیلیامون ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﯿﻮﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺰﺩﻥ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺵ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺟﺪﺍﺷﺪﻩ، ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﺭﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻪ، ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻢ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻤﯿﻨﮑﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ !

تاﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ بیشتر مون ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺮﮐﻬﺎ ... ﺭﺷﺘﯿﺎ ... ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎ ... ﻟُﺮﻫﺎ ... ﻗﺰﻭﯾﻨﯽ ﻫﺎ ... ﻓﻼﻧﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺟﻮﮐﻬﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﮐﯿﻢ .

تا ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﺩﯾﻢ 110 ﻭ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﯿﻤﺸﻮﻥ ﻭ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﺟﻮﻭﻭﻧﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻔﺮﯾﺤﺸﻮﻧﻮ ﺑﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺯﻧﮕﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﺑﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻧﻢ 12 ﻧﺸﺪﻩ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ !

تاﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻫﺮ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺗﯽ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﯾﻢ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﺷﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻦ !

تاﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻘﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﭼﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﺳﻪ ؟ ! ﮐﻞ ﮐﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ !

تاﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩ ﻫﺸﺘﺮ ﻭ ﭘﺸﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻨﻢ ﻧﻈﺮﺵ ﺍﯾﻨﻪ؛ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ !

ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﮎ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺎﻃﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻟﻬﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺮﯾﺰﻥ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﻪ ﯼ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ !

ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻤﻮﻥ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻥ، ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺑﺸﻮﻧﻮ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﭽﺘﻮ ﻓﻼﻥ ﺑﺬﺍﺭ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺫﺍﺷﺘﯿﻢ . ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ، ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺳﺮﺩﻟﺘﻮﻥ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺷﺐ، ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﺩﯾﺪﯾﻦ !

ﺗﻮ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ، ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺨﻮﺍﺩ، ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﺑﭽﻢ !

ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻋﻤﺮﺍً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...

ﻭﻟﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﯿﻢ !

ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺳﺮﺷﺖ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ !

ﻭ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺶ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﺷﺪﻥ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣَﺠﺎﺯﻳﻪ .

ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ..

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺧﻮﺑﻪ !

ﻫﯽ ﻧﮕﯿﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻼﻧﻦ ، ﺑﯿﺴﺎﺭﻥ ﻭﮔﺬﺷﺘﻤﻮﻥ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻮﺭﺵ ﻭ ....

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ !

ﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻦ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﮑﺎﺭﻭ ﺑﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ؛ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ " ﺗﻮ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﻤﺪﻥ !"

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﯿﺪﯼ ﺑﺪﯾﻢ ...همونطور که ظاهر وصورت وبدنمون رو زیبا تر میکنیم ذهنمون رو هم زیبا وآگاه کنیم ........

ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﻳﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

پیشاپیش از حضور عزیزان و دادن نقطه نظراتشون درباره بلاگ صمیمانه سپاسگزارم.

 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


shab
ارسال پاسخ

hosein12345 :
دلیلش اینه که سرعت تغییرات بالاست.
بعضی ها از تغییرات استقبال می کنند و بعضی ها سعی میکنند دیرتر سراغشون بیاد یا اصلاً نیاد.
سابقاً طول می کشید همه از مساله ای در زمان وقوعش مطلع بشن ولی
الان همه از اتفاقی در آنسوی مرزها به سرعت خبردار میشن.
این خبردار شدن سریع، هم خوبه و هم بد.
بهرحال تغییر در زندگی کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.
با این حال تغییر دائمی هم چیزی نیست که ما همیشه، آماده و پذیرای آن باشیم.
ممنون

درود سپاس از حضوروابراز نظرتون

shab
ارسال پاسخ

arsham00 :
متاسفانه این مشکلاتی که مثال زدین هست و حتی بیشتر و همه این مشکلات بر میگرده به
دولت و حکومت .چرا؟
چون فساد اداری مرده پرستی به وسیله دولت ترویج شده وظیفه هر دولتی شفافیت پولی و مالی در ادارات آزادی رسانه برای به
چالش کشیدن ارگانها بدون استثنا ُ هست
مرده پرستی هم وقتی بر سر مرده ها مناره و منبر میسازن همین میشه ترغیب ملت به مرده پرستی
کار دولت فرهنگ سازی و آگاهی هست همه جای دنیا اینجا بلعکس

اگر نفعی براشون نداشت اینکارهارو نمیکردن
واعظان کای جلوه در محراب ومنبر میکنند
چون ب خلوت میروند ان کار دیگر میکنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند.
حافظ
مشکل ما خود مردمند ک هنوز تعدادی ب این منبرها و واعظانشون پایبندند.

shab
ارسال پاسخ

arsham00 :
بله موافقم
اینترنت و فضای مجازی باعث آگاهی بیشتر شده
کتاب خوندن خوب هست ولی عامه مردم یا حوصله ندارن یا وقت کافی و همون اطلاعات را از فضای مجازی کسب می کنند.
این نتیجه همان زمین دهکده جهانی ست.
{h}

ممنوتم بابت حضورتون وابراز نظرتون

Tom Cat
ارسال پاسخ

دلیلش اینه که سرعت تغییرات بالاست.
بعضی ها از تغییرات استقبال می کنند و بعضی ها سعی میکنند دیرتر سراغشون بیاد یا اصلاً نیاد.
سابقاً طول می کشید همه از مساله ای در زمان وقوعش مطلع بشن ولی
الان همه از اتفاقی در آنسوی مرزها به سرعت خبردار میشن.
این خبردار شدن سریع، هم خوبه و هم بد.
بهرحال تغییر در زندگی کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.
با این حال تغییر دائمی هم چیزی نیست که ما همیشه، آماده و پذیرای آن باشیم.
ممنون

arsham00
ارسال پاسخ

rayan_send :
سلام خانم گل
خدا قوت
خیلی عالی بود ...
بله بالا رفتن سطح سواد و آگاهی مردم ایران عزیزمون و تاثیرات مثبت رسانه ها
خیلی از مشکلات و معضلات فرهنگی حل شده ولی هنوز هم خیلی از موارد مونده که باید اصلاح بشه بعنوان مثال

مرده پرستی افراطی
چشم و هم چشمی
عدم فرهنگ صحیح رانندگی
رشوه گرفتن و زیر میزی
کار کردن افراطی در چند شغل برای بدست آوردن مزد بیشتر با کم کاری در دیگر مشاغل
عدم انتخاب صحیح یک مدیر یا نماینده با اعتراضات و مبارزه منفی یا فروش رای بجای انتخاب شایسته سالاری
و خیلی از خود خوریها و اعصاب خردی ها برای به قیمت زیر پا گذاشتن حق دیگران
و هنوز جا داره تا ملتی مترقی با افکاری ایده ال باشیم
خیلی ممنون از بلاگ بسیار خوبتون

{H}{H}

متاسفانه این مشکلاتی که مثال زدین هست و حتی بیشتر و همه این مشکلات بر میگرده به
دولت و حکومت .چرا؟
چون فساد اداری مرده پرستی به وسیله دولت ترویج شده وظیفه هر دولتی شفافیت پولی و مالی در ادارات آزادی رسانه برای به
چالش کشیدن ارگانها بدون استثنا ُ هست
مرده پرستی هم وقتی بر سر مرده ها مناره و منبر میسازن همین میشه ترغیب ملت به مرده پرستی
کار دولت فرهنگ سازی و آگاهی هست همه جای دنیا اینجا بلعکس

arsham00
ارسال پاسخ

بله موافقم
اینترنت و فضای مجازی باعث آگاهی بیشتر شده
کتاب خوندن خوب هست ولی عامه مردم یا حوصله ندارن یا وقت کافی و همون اطلاعات را از فضای مجازی کسب می کنند.
این نتیجه همان زمین دهکده جهانی ست.

shab
ارسال پاسخ

moritez :
{H}

ممنوتم بابت حضورتون

moritez
ارسال پاسخ
shab
ارسال پاسخ

Negin_A :
فقر همان گرد و خاکی است که بر کتاب‌های فروش نرفته یک کتاب فروشی می‌نشیند ، فقر شب را بی غذا سرکردن نیست ؛ فقر روز را بی اندیشه سپری کردن است ...

• دکتر علی شریعتی


shab
ارسال پاسخ

Negin_A :
انسان با هیچ چیزی به راحتی
نابود نمی شود جز عدم آگاهی!

لطفا ذهن تان را روشن نگه دارید ...

درود سپاس بابت حضورتون
ممنونم بخاطر نظر کاملا درست وبجا

Negin_A
ارسال پاسخ

انسان با هیچ چیزی به راحتی
نابود نمی شود جز عدم آگاهی!

لطفا ذهن تان را روشن نگه دارید ...

Negin_A
ارسال پاسخ

shab :
درود سپاس بابت حضورتون
مشکل همینجاست ک بیشتر ملت ما همه کار میکنن جز خوندن کتاب.
امید وارم ک کم کم درست بشه خصوصا برای نسل جدید که بیشتر گوشی وتبلت دستشونه.وبازی میکنن تا کتاب
{67}

فقر همان گرد و خاکی است که بر کتاب‌های فروش نرفته یک کتاب فروشی می‌نشیند ، فقر شب را بی غذا سرکردن نیست ؛ فقر روز را بی اندیشه سپری کردن است ...

• دکتر علی شریعتی

shab
ارسال پاسخ

AZIZIAN :
تمام مواردی رو که شما فرمودید مردم مدیون تلگرام و واتس آپ هستند که در گروه ها هر از چند گاهی اطلاع رسانی فرهنگی می شه
ولی مردم زمانی با سواد می شن که مثل مردم انگلیس دستشویی هم رفتند کتاب بخونند اونوقت می بینید فرهنگ مردم چقدر عوض می شه و مردم با یک عکس امام تو ماهه گول نمی خورند

درود سپاس بابت حضورتون
مشکل همینجاست ک بیشتر ملت ما همه کار میکنن جز خوندن کتاب.
امید وارم ک کم کم درست بشه خصوصا برای نسل جدید که بیشتر گوشی وتبلت دستشونه.وبازی میکنن تا کتاب

shab
ارسال پاسخ

korosh_ts :
باسواد ، کسی است که بتواند از خوانده‌ ها و آموخته‌ های خود ،
تغییری در زندگیِ خود ایجاد کند …

تعریف جدیدِ "سواد" از نگاه یونسکو

ملتِ بی سواد ، زاده نمی شود ، ساخته می شود ... !

بی سوادی یعنی ؛ شبکه ی محبوبِ اجتماعی را که باز می کنی ؛
تمامِ صفحات ، پر باشد از روزمرگیِ آدم معروف ها ،
و مسخره بازیِ معروف نماها ...
نه از مطالبِ آموزشی خبری باشد ،
نه از چهار کلام حرفِ حساب ... !
بی سوادی یعنی ؛ تویِ صفحه و روی پروفایلت بنویسی ؛
"به بهشت نمی روم اگر مادرم آن جا نباشد ... "
و کمی آنطرف تر ، مادرت از بی توجهی ات بغض کرده باشد ...
بی سوادی یعنی ؛ مسیرِ تمامِ لباس فروشی و
آرایشگاه هایِ شهر را از حفظ باشی ،
اما حتی یک بار هم گذرت به کتابفروشی نیفتاده باشد ...
این بی سوادیِ مدرن
دارد فرهنگمان را از ریشه می خشکانَد ...
حواستان هست ؟!

نرگس_صرافیان_طوفان

در پناه حق
{H}

درود ممنون که حضور پیدا کردین.
کاملا موافقم واین صفحات مجازی هرکدام برای یکی از ماها هستن کم کم شروع کنیم به گداشتن مطالب اموزشی و چیزایی که واقعا ب درد مردم بخوره ودیگه اینکه حمایت نکنیم از صفحاتی ک چیزی جز وقت کشی وخراب کردن ذهن دیگران نداره.همه کسی رو الکی بزرگ نکنیم صفحات افراد دانشمند یا محقق و...رو حمایت کنیم بجازی حمایت از روزنرگی ومثلا عکسهای شخصی دیگران که بخاطر منافعی گذاشته میشه.
سپاس گزار محبتتون

shab
ارسال پاسخ

rayan_send :
سلام خانم گل
خدا قوت
خیلی عالی بود ...
بله بالا رفتن سطح سواد و آگاهی مردم ایران عزیزمون و تاثیرات مثبت رسانه ها
خیلی از مشکلات و معضلات فرهنگی حل شده ولی هنوز هم خیلی از موارد مونده که باید اصلاح بشه بعنوان مثال

مرده پرستی افراطی
چشم و هم چشمی
عدم فرهنگ صحیح رانندگی
رشوه گرفتن و زیر میزی
کار کردن افراطی در چند شغل برای بدست آوردن مزد بیشتر با کم کاری در دیگر مشاغل
عدم انتخاب صحیح یک مدیر یا نماینده با اعتراضات و مبارزه منفی یا فروش رای بجای انتخاب شایسته سالاری
و خیلی از خود خوریها و اعصاب خردی ها برای به قیمت زیر پا گذاشتن حق دیگران
و هنوز جا داره تا ملتی مترقی با افکاری ایده ال باشیم
خیلی ممنون از بلاگ بسیار خوبتون

{H}{H}

درود وسپاس فراوان بابت حضورتون عزیز
بسیار عالیی فرمودین بله هنوز خیلی چیزها مونده ک درست بشه والبته همین چیزایی رو هم که کمی فرهنگ سازی شده باید مراقبت کرد وادامه داد وگرنه ممکنه فراموش بشه.

محبت کردین

AZIZIAN
ارسال پاسخ

تمام مواردی رو که شما فرمودید مردم مدیون تلگرام و واتس آپ هستند که در گروه ها هر از چند گاهی اطلاع رسانی فرهنگی می شه
ولی مردم زمانی با سواد می شن که مثل مردم انگلیس دستشویی هم رفتند کتاب بخونند اونوقت می بینید فرهنگ مردم چقدر عوض می شه و مردم با یک عکس امام تو ماهه گول نمی خورند

korosh_ts
ارسال پاسخ

باسواد ، کسی است که بتواند از خوانده‌ ها و آموخته‌ های خود ،
تغییری در زندگیِ خود ایجاد کند …

تعریف جدیدِ "سواد" از نگاه یونسکو

ملتِ بی سواد ، زاده نمی شود ، ساخته می شود ... !

بی سوادی یعنی ؛ شبکه ی محبوبِ اجتماعی را که باز می کنی ؛
تمامِ صفحات ، پر باشد از روزمرگیِ آدم معروف ها ،
و مسخره بازیِ معروف نماها ...
نه از مطالبِ آموزشی خبری باشد ،
نه از چهار کلام حرفِ حساب ... !
بی سوادی یعنی ؛ تویِ صفحه و روی پروفایلت بنویسی ؛
"به بهشت نمی روم اگر مادرم آن جا نباشد ... "
و کمی آنطرف تر ، مادرت از بی توجهی ات بغض کرده باشد ...
بی سوادی یعنی ؛ مسیرِ تمامِ لباس فروشی و
آرایشگاه هایِ شهر را از حفظ باشی ،
اما حتی یک بار هم گذرت به کتابفروشی نیفتاده باشد ...
این بی سوادیِ مدرن
دارد فرهنگمان را از ریشه می خشکانَد ...
حواستان هست ؟!

نرگس_صرافیان_طوفان

در پناه حق

rayan_send
ارسال پاسخ

سلام خانم گل
خدا قوت
خیلی عالی بود ...
بله بالا رفتن سطح سواد و آگاهی مردم ایران عزیزمون و تاثیرات مثبت رسانه ها
خیلی از مشکلات و معضلات فرهنگی حل شده ولی هنوز هم خیلی از موارد مونده که باید اصلاح بشه بعنوان مثال

مرده پرستی افراطی
چشم و هم چشمی
عدم فرهنگ صحیح رانندگی
رشوه گرفتن و زیر میزی
کار کردن افراطی در چند شغل برای بدست آوردن مزد بیشتر با کم کاری در دیگر مشاغل
عدم انتخاب صحیح یک مدیر یا نماینده با اعتراضات و مبارزه منفی یا فروش رای بجای انتخاب شایسته سالاری
و خیلی از خود خوریها و اعصاب خردی ها برای به قیمت زیر پا گذاشتن حق دیگران
و هنوز جا داره تا ملتی مترقی با افکاری ایده ال باشیم
خیلی ممنون از بلاگ بسیار خوبتون