متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مازندگی نمیکنیم،

ما فقط میان خفقان ثانیه ها،مات ومبهوت ایستاده ایم.

تمام دلخوشی هایمان؛بوی کهنگی وماندگی میدهد؛بوی تعفن وعده های توخالی؛بوی تند سیگارهای برگ؛بوی خیانت؛بوی نفاق و دورویی،بوی جنگهای بدون شلیک!!!

ما سالهاست آرزوهایمان را بروزرسانی نکرده ایم،

سالهاست غبار کثیف سیاست را استنشاق میکنیم وهر لحظه پیرتر میشویم،

ما آب میخوریم ومیسوزیم،

نفس میکشیم ومیمیریم،

هر چیزی میخوریم از عمق جگر عذاب میکشیم.

سالهاست در این وادی همه چیز جریان داردبغیر از زندگی،

مارا برای سکوت آفریده اند،

ما بهترین تماشاگران بدترین ظلمهای دوران بودیم.

ای نسل مظلومیت های از حد گذشته وخودکرده های بی تدبیر،نسل بداقبالی های مفرط،

ما آبرو دارترین زندانیان تاریخ بودیم!!!

در خانه های خودمان اسارت کشیدیم.

 برای حقوق طبیعی مان هزینه کردیم

و در رختخواب هایمان گریستیم!!!

و زمان فریاد واعتراضمان چشم بستیم و خوابیدیم.

ما بی برنامه ترین گونه اضافی جهان بودیم.

نسلی عجیب که تیترمهم کتاب تاریخ قرنهای بعد این خواهد بود: گونه ای تکثیر شونده ونادر،که استعداد عجیبی در سازگار شدن با تمام شرایط را داشت.

خودمانیم!

آدمهای عجیب وغریبی بودیم وهستیم.

هیچ چیزمان به هیچ چیزمان ربط نداشته وندارد!

شاید مارا برای درس عبرت ایندگان آفریده اند و.....

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


amirr01010
ارسال پاسخ

گذشته‌ای که حالمان را گرفته است
آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نداریم
و حالی که حالمان را به هم می‌زند !
چه زندگی خوبی !

amirr01010
ارسال پاسخ