متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بوی گنــــــــــــــد خیانــــــــــــت تمــــــــــــام شهــــــــر را گرفتـــــــــه...!

مردهـــــــــــــــــای "چشــــــــــــــــم چــــــــــــران" زن های "خـــــــــائن"

پســـــــــــــــــرهای "شهـــــــوتی

" دختـــــــــرهای "پــــــــــــــول پرست"
پـــــــــــــــس چه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟؟؟


چــــــیـــــــدن یک سیــــــــــب و اینـــــــــهمه تقـــــــــــــــــــــــــــــــاص؟!


بیـــــــــــچاره "آدمــــــــــــ" بیـــچـــــــــاره "آدمـــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــت"


بعـــضی وقتـــــا فکر میکنم شیــــــطون حــق داشــت سجــــــــده نکرد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


мя_κıпɢ
ارسال پاسخ

تنکس