متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تـــــن آدمـــی شــریفســـت بجــــــان آدمــــــــیت 
نه همین لباس زیباست نشــــان آدمــــیت

 

اگر آدمـــی بچشمست و دهـــان و گــوش و بینی 
چه میان نقش دیوار و میــــان آدمــــیت؟
خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت 
حـیوان خبر ندارد ز جهــــــان آدمــــیت
بحقیقــــت آدمـــی باش، و گـــرنه مرغ باشــــــد 
که همین سخن بگوید بزبـــــان آدمــــیت
مـــگر آدمــی نـــبودی که اســـیر دیو مانــــدی؟ 
که فرشــته ره نــدارد بمــــکان آدمــــیت
اگــــر ایـــن درنده خویـــی ز طبیعتــت بمـــیرد 
همه عمر زنده باشـی بـــــروان آدمــــیت
رســــد آدمــی بــجایـــی که بــجـــز خدا نبیــــند 
بنگر که تا چه حدست مــــکان آدمــــیت
طیــــران مرغ دیـــدی تــو زپــای بند شــــهوت 
بـــدرآی تـــا ببـــینی طیــــــران آدمــــیت
نه بیـــان فضــل کـــردم، که نصیحت تو گفتـــم 
هــم از آدمــی شنیــدیم بیــــــــان آدمــــیت
بنصیحت آدمـی شـــو نه بخویشـــتن، که سـعدی 
هــم از آدمـی شنیـدست بیــــــان آدمــــیت
تو بـــگوش خود بیـــاری سخـــن قـــبول سعدی 
که نصحیت تـو گویـــد بلســــان آدمــــیت
چو دری بـگوش خود کن که دگر چـنین نیــابی 
سخن حقـیقت این بود و بیان آدمیت

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


delshad6577
ارسال پاسخ

عالییییییییییی

آرمان
ارسال پاسخ

ممنونم عالی بود.

خزان
ارسال پاسخ

مرسی

AZAD
ارسال پاسخ

لایک

Fereshteh
ارسال پاسخ

خیلی خوب