متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یـﮧ پسرایـے هستـטּ کـﮧ . . .

صداے خنده هاشوטּ تو خیابوטּ میپیچـﮧ

شلواراشوטּ نـﮧ خیلے براشوטּ بزرگـﮧ نـﮧ خیلے کوچیکــ


ابروهاشوטּ فابریکـ خودشونـﮧ

همونایے کـﮧ نـﮧ لکسوز دارن نـﮧ کمـرے
...
اما مـرام دارטּ

چشمشوטּ همـﮧ جـا کار نمےکنـﮧ

و دنبـال موے بلونـد و چشم آبے نیست
شکلکـــْـ هایِ هلــن

پسرایے کـﮧ موزیکـ هاے خارجے رو بـدوטּ معنے کردטּ حفظ نمیکنـטּ

پــــُـز نمیـــدטּ

پاتوق شوטּ مهمونے و شیشـﮧ و انـواع مشروبے جاتــ نیستــ

اونایے کـﮧ تکیـﮧ کلامشوטּ معرفتـﮧ

بے ریــا ... بـا خــدا ... مهــربونـטּ ... بـا مسؤلیتـטּ

آدم میتــونـﮧ بشوטּ تکیـﮧ کنـﮧ

کنارشـوטּ آرامش دارے

کنـارش باشے یـا نباشے حواسش بـﮧ بقیـﮧ دختــرا نیستـــ

و آدم ـها رو مثـل هـم نمےبینـטּ

این جـور پســرا خیلے مـردטּ

خیلـے تکـטּ ... خیلـے خاصـטּ ...

اگـﮧ همچیـטּ کسے رو داریـטּ اذیتـش نکنیـטּ

ازش ایــراد نگیریـטּ ... تــرکش نکنیـטּ ...

خیلے شوخـטּ و جنگولکــ بازے در میــارטּ

ولے احساس شــوטּ قویــﮧ
شکلکـــْـ هایِ هلــن

آه کـﮧ بکشـטּ خــدا دنیـا رو واسشوטּ زیــر و رو میکنـﮧ ...............

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


amir92
ارسال پاسخ

like

mahdiey
ارسال پاسخ

vojod nadaran

Sogaand
ارسال پاسخ

ممنون

mahtab11835
ارسال پاسخ

لایک
مرسی

sahar16
ارسال پاسخ

eyval baba

alizjon
ارسال پاسخ

خدایا همیشه خواستم شاد کنم...
حتی قیمت شادی خیلی ها را با ناراحتی خودم پرداختم...
عشق ورزیدم...
عشق ورزیدم به کسانی که راحت دلم را شکستند...
دعا کردم...
حتی برای آنها که زخمی به جا گذاشتند...
اما خواستم درخت باشم...
با ریشه باشم...
و اگر تبرها خوردم باز باشم...
همه اینها را بودم چون میدانستم تو هستی...
و همیشه مراقبم خواهی ماند...!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

NilOoTatalOo
ارسال پاسخ