متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


چـــﮧ ڪسـے مے گـوید تنهـآ زَنآלּ تـَלּ مـے فُروشنـد
زَنآنـے رآ مـے شنآسَم ڪـﮧ بــﮧ قیمَتــِ گَزافـے تَـלּ مـے خَرند
بـــﮧ قیمتــِ زِندگـے
بـــــآنـــــــــــو
تو مآنـدے بـــﮧ پآے آبــرویـتــــــــــ بـــﮧ پآے فَرزندتــ
امآ مَـرد تو جِلـوه هآ فروختــ و نگآه هآ خَـرید از زنآלּ هَـرزه
برآے تو قیصـر بود و غِیرتــ
برآے زنآלּ خیآبآלּ ڪـوهے از هَـوس
و تو بـــﮧ عشقَش خَستگـے هآ رآ فرامـوش مـے ڪردے
طـے مے ڪرد تنـــﮧ عُریآלּ هَرزه هآ را
و تـو طـے مـے ڪشیـدے ڪـﮧ ڪدبآنوے خآنـــﮧ اش بآشـے
عَرق مـے ڪرد از شُعلـــﮧ هآے هَـوس
و تو گَرمـآے شُعلـــﮧ هآی گآز را بـــﮧ جآלּ مـے خَریدے
بَرآے لحظـﮧ اے لبخَنـدش
سآعتـ هآ ڪنـآرِ میـز شآم مُنتظـر بودے
و او دَر حآل
کثافـتـــــ کـــــاری  با مُنشـے اش بود
آرے این استـ رآز آלּ حَلقــﮧ ڪـﮧ فُــروغ مے گُفتـ
حلقــﮧ بَردگـے ڪـﮧ تو بدستـ ڪردے.. 
http://www.8pic.ir/images/71923383588430100611.jpg

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


arash2088
ارسال پاسخ
baran
ارسال پاسخ

مرسی