دل آدمی ...چه گرم می شود

گاهی ساده... به یک دلخوشی کوچک...

به یک احوالپرسی ساده...

به یک دلداری کوتاه ...

به یک "تکان سر"...یعنی...تو را می فهمم...

به یک گوش دادن خالی ...بدون داوری!

به یک همراهی شدن کوچک ...

به حتی یک همراهی کردن ممتد آرام ...

به یک پرسش :"خوبی؟"

به یك جمله زیبا :" مراقب خودت باش"

به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه ! 

به یک وقت گذاشتن برای تو...

به شنیدن یک "من کنارت هستم "...

به یک هدیه ی بی مناسبت ...

به یک" دوستت دارم "بی دلیل ...

به یک غافلگیری :به یک خوشحال کردن کوچک ...

به یک نگاه ...

به یک شاخه گل...

دل آدمی گاهی ...چه شاد می شود...

به یک فهمیده شدن ...درست !

به لبخند!

به یک سلام !

به یك خدانگهدار!

به یک تعریف به یک تایید به یک تبریک ...

 

 

 و ما چه بی رحمانه این دلخوشی های

کوچک و ساده را از هم دریغ میکنیم...

و تمام محبت و دوست داشتن مان را گذاشته ایم کنار تا....

به یک باره همه آنها را پس از مرگ نثار هم کنیم ...