* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

فكر می‌كنم يكى از بزرگترين نشانه‌هاى بلوغ يک فرد همین است، اينكه بداند چطور چيزهايى را كه براى ديگران اهميت دارد، درک كند، حتى اگر براى خودش اهميت چندانى نداشته باشد