متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


yasi98
yasi98
۱۳۹۹/۰۵/۱۴

چرخ گردون چه بخندد
چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد
تو بخند
غصه ها فانی و باقی
همه زنجیر به هم
گر دلت از ستم و غصه برنجد
تو بخند

لحظه هاتون پر از شادی

hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۰۷


hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۰۷


hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۰۷


hadi_hm
hadi_hm
۱۳۹۹/۰۵/۰۷