متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۹

بدترین حالت ماجرا این است که
طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم
و تا زمان مرگ ادامه دهیم.
خیلی‌ها اینطور زندگی می‌کنند.
دست انداز کم طاقتی را رد کرده اند
و افتاده‌اند توی سرازیری عادت...

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۹

بدترین حالت ماجرا این است که
طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم
و تا زمان مرگ ادامه دهیم.
خیلی‌ها اینطور زندگی می‌کنند.
دست انداز کم طاقتی را رد کرده اند
و افتاده‌اند توی سرازیری عادت...

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۹

میگه:
فاصله ها ترسناک نيستن
از آدمایی بترسين
كه هيچ وقت دلشون تنگ نميشه....

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۹

میگه:
فاصله ها ترسناک نيستن
از آدمایی بترسين
كه هيچ وقت دلشون تنگ نميشه....

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۹

انسان رشد یافته کسی است که مسئولیت خود را برعهده می گیرد . مسئولیت افکار ، احساسات و ...‌افرادی که علت مشکلاتشان را به دیگران و بیرون ربط می دهند همیشه بدنبال مقصر بغیر از خود هستند . آنها در سطح پایینی از آگاهی قرار دارند و درس های زیادی تا هشیار شدن و رسیدن به حقیقت خواهند داشت .

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۹

انسان رشد یافته کسی است که مسئولیت خود را برعهده می گیرد . مسئولیت افکار ، احساسات و ...‌افرادی که علت مشکلاتشان را به دیگران و بیرون ربط می دهند همیشه بدنبال مقصر بغیر از خود هستند . آنها در سطح پایینی از آگاهی قرار دارند و درس های زیادی تا هشیار شدن و رسیدن به حقیقت خواهند داشت .

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۹

انسان رشد یافته کسی است که مسئولیت خود را برعهده می گیرد . مسئولیت افکار ، احساسات و ...‌افرادی که علت مشکلاتشان را به دیگران و بیرون ربط می دهند همیشه بدنبال مقصر بغیر از خود هستند . آنها در سطح پایینی از آگاهی قرار دارند و درس های زیادی تا هشیار شدن و رسیدن به حقیقت خواهند داشت .

sobh_r67
sobh_r67
۱۴۰۰/۰۶/۲۸

Sara_323 :
ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺫﻫﻦ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

سلام

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۸

ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺫﻫﻦ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۶/۲۸

ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺫﻫﻦ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.