متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Sara_323
Sara_323
۱۳۹۹/۰۴/۳۰

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ؛
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺭﻭﺩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪﻣﺎﻥ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺒﺮﺩ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ،
ﮔﺎﻩﮐﻨﺪ، ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺯﯾﺒﺎ
ﻋﺒﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﮔﺎﻩ ﺗﻠﺦ...
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ
ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ...

ﺍﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﯾﻢ ﺷﻨﺎﻭﺭﺭﻭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻭﯾﻢ، ﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﺶﺑﺮﻭﯾﻢ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﻮﯾﻢ...

Sara_323
Sara_323
۱۳۹۹/۰۴/۳۰

ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ...
ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺑﺎﺵ،
ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺵ!
ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ!!
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺩ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺵ؛
ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻧﺸﻮ...
ﻧﻬﺮﯼ ﺑﺎﺵ ﺟﺎﺭﯼ، ﺯﻻﻝ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺶ ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻦ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯽ، ﻫﻢ ﺯﻧﺪﻩﺍﯼ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺪﻫﯽ...
ﺳﺒﺰﻩﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩﺍﯼ؟
ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯿﺪهد ﻭ ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﺁﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﻟﻄﯿﻒ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ...

ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻧﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ، ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺵ، ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮ..

Sara_323
Sara_323
۱۳۹۹/۰۴/۳۰

در اين عمري که ميداﻧﻲ
فقط چندي تو مهماﻧﻲ!
به جان و دل
تو عاشق باش..رفيقان را..مراقب باش..
مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،
دل موري نرنجاﻧﻲ...
که در آخر تو ميمانـﻲ و
مشتي خاک که از آﻧﻲ...
دلا ياران سه قسمند گر بداني
زباني اند و ناني اند و جاني
به ناني نان بده از در برانش
محبت کن به ياران زباني
وليکن يار جاني را نگه دار
به پايش جان بده تا ميتواني

shayan12
shayan12
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

تو را چشم در راهم......

Sara_323
Sara_323
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

قايقى خواهم ساخت .با کدام عمر دراز؟
نوح اگر کشتی ساخت عمر خود راگذراند.
با تبر روز و شبش، بر درختان افتاد.
سالیان طول کشید، عاقبت اما ساخت... پس‌بگو ای سهراب شعر نو خواهدساخت! بیخیالِ قایق...یا که میگفتی:
تا شقایق هست زندگی باید
این سخن یعنی چه‌با شقایق باشی،
زندگی خواهی کردورنه این شعرو سخن،
یک خیال پوچ است...
پس اگر میگفتی: تا شقایق هست،
حسرتی باید خورد،
جمله زیبا میشد...
تو ببخشم سهراب،که اگر در شعرت،
نکته ای آوردم،انتقادی کردم،
به خدا دلگیرم...از تمام دنیا،
از خیال و رویا! به خدا دلگیرم،
به خدا من سیرم در جوانی پیرم!
زندگی رویا نیست زندگی پردرد است،
زندگی نامرد است...
زندگی نامرد است..

Sara_323
Sara_323
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

یک واژه هایی از احساست هستند ...
که درونت را نشان نمی دهد
تنها ظاهرت را ارام میکنند ...
صداهایی هستند که حرف های تو نیست ...
اما برای توضیح دادن حرف های واقعی هم حوصله ی زیادی میخواهد ...
خنده هایی که تنها ابروی غرورت را در برابر ان حجم از بی قراری خریده اند ...
و گریه هایی که از هر قهقه ای،دلت را پر از شادی و ارام میکند ...
حواستان به این تضادها باشد ...
گاهی از سکوت هایی فریاد ها شنیده میشود ...

Sara_323
Sara_323
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

یه روزی همه ی زخمهای زندگی خوب میشه....
اما بعضی حرفا هیچوقت فراموش نمیشه... نه که چون حرفه تلخه، نه ؛چون کسی بهت میگه که انتظارشو نداشتی...
رفتار بعضی از آدما هیچوقت از ذهنت پاک نمیشه شاید اون رفتار از نظر خیلیا،بد نباشه اما فقط خودتویی که میفهمی چقدر به خاطر رفتارش داغون شدی...
بعضی وقتا باید سکوت کنی و فقط به خاطر خودت پیگیر چیزی نشی
اما هیچوقتم یادت نمیره که چی بهت گذشت تا " گذشت"

M68A
M68A
۱۳۹۹/۰۴/۲۷


ERFAN92
ERFAN92
۱۳۹۹/۰۴/۲۵

گویند برای
کلبه کوچک همسایه‌ات
چراغی آرزو کن
قطعأ حوالی خانه تو نیز
روشن خواهد شد
من خورشید را برای
خانه دلتان آرزو میکنم
تا هم گرم باشد و
هم سرشار از روشنایی

Sara_323
Sara_323
۱۳۹۹/۰۴/۲۵

بــایــَد ژن آدم بـــودنُ داشــت نــــَه ژِسِـــشـو …