برای غلبه بر کمرویی و اضطراب اجتماعی فرد باید بیاموزد که چگونه چرخه اضطراب را از بین ببرد. اگر این چرخه ادامه پیدا کند اضطراب فرد بیش تر می شود و بر تمام ابعاد زندگی او اثر می گذارد. درمان خجالت کشیدن و کمرویی به این صورت انجام می شود.

غلبه بر کمرویی و اضطراب اجتماعی

چهار روش کلی برای مقابله با این چرخه وجود دارد.

به یاد داشته باشید که باید بتوانید احساسات خود را آزادانه و بدون هیچ ترسی بیان کنید، در این راه موانعی وجود دارد که ابراز وجود را از شما صلب می کنند. 

از این موارد می توان به رفتارهای ایمنی جویانه، عدم اعتماد به نفس و توجه زیادی به خود و واکنش دیگران اشاره کرد، پس سعی کنید از موانع را از سر راه بردارید.

غلبه بر کمرویی و اضطراب اجتماعی و خجالت کشیدن

تعیین هدف برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی

ابتدایی ترین گام در هر عملی تعیین هدف است، هدف شما از غلبه بر اضطراب اجتماعی چیست؟ از خودتان بپرسید که:

سعی کنید به این سوالات جواب های طولانی بدهید و با خودتان رو راست باشید. به وسیله جدول زیر علائم و نشانه های این اضطراب را بررسی کنید و مواردی را که تجربه کرده اید علامت بزنید.


نشانه های اضطراب اجتماعی

  1. تاثیر بر اندیشه

مثال:
نگرانی از اینکه دیگران در مورد شما چه تفکری دارند.
دشواری در تمرکز و به یاد آوردن حرف های دیگران.
فکر به این که چه اتفاقات نامناسبی ممکن است در زندگی شما روی دهد.
فکر کردن در مورد اشتباهات خود در گذشته.
  1. تاثیر بر رفتار

مثال:
به سرعت یا به آهستگی حرف زدن
اجتناب از نگاه کردن در چشم دیگران
انجام دادن کارهایی برای این که مطمئن شوید جلب توجه نمی کنید.
تن به خطر و ریسک ندادن
اجتناب از موقعیت های دشوار
  1. تاثیر بر بدن

مثال:
سرخ شدن چهره، عرق کرن و لرزیدن به طوری که دیگران متوجه شوند.
احساس تنش و گرفنگی
احساس وحشت زدگی مانند تند شدن قلب، تنگی نفس و سرگیجه
  1. تاثیر بر عاطفه و احساسات

مثال:
بی قراری و اضطراب
ناراحتی از خود و دیگران
احساس ناامیدی از ایجاد تغییر
احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس

 

برگرفته از درمان کمرویی و اضطراب اجتماعی

غلبه بر کمرویی و درمان اضطراب اجتماعی