متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


حقایقی مهم در مورد پرخاشگری و خشونت

در ارتباط با پرخاشگری می توان به موارد زیر اشاره کرد.

پرخاشگری رفتاری است که به منظور آسیب رساندن به شخص یا موضوع خاصی شکل می گیرد.

همان طور که گفته شد پرخاشگاری با هدف آسیب رساندن به دیگران، تخریب کردن و صدمه زدن شکل می گیرد. به همین منظور هر نوع رفتاری که این هدف ها را به دنبال داشته باشد پرخاشگری محسوب می شود.

پرخاشگری ممکن است بدون خشونت یا در شرایطی همراه با ادب و احترام باشد.

پرخاشگری را می توان به دو دسته با خشونت و بدون خشونت تقسیم کرد.  

این بدین معنی است که گاهی اوقات بدون استقاده از خشونت می توانیم به دیگران صدمه بزنیم و آن ها را مورد آزار قرار دهیم.

برخی از افراد برای آسیب زدن به دیگران از راه کلامی وارد می شوند و با طنز، کنایه و تمسخر به دیگران آسیب می زنند. البته ظاهر این سخن رنگ و بوی خشونت ندارد اما در باطن آن رفتارهای پرخاشگرانه مخفی شده است.

چیز دیگری که ممکن است پرخاشگری تلقی شود توجه نکردن، احترام قائل نشدن و رفتار سرد است که به قصد آسیب رساندن به دیگری انجام شود. 

برگرفته ازحقایقی در مورد  پرخاشگری

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !