متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


پریشانی ذهن به معنای ناتوانی ذهن انسان از پرداختن به کاری است که در زمان حال می خواهد آن را انجام دهد.

 

ذهن پریشان از شاخه ای به شاخه دیگر می پرد.

 

پریشانی ذهن چیست؟

اگر و ای کاش های بسیاری آن را احاطه کرده اند.

 

از پرداختن به زمان حال عاجز است و دائما در گذشته یا آینده به سر می برد.

 

گفتگوهای بی حاصلی را ادامه می دهد و وقایع نامربوط را به هم ربط می دهد.

 

به طور کلی ذهن پریشان از تمرکز کردن بر روی مسائل عاجز است.

 

برای غلبه بر این بیماری شخص باید تمام گفتگوهای اضافی ذهن را ساکت کند.

 

جالب این جاست که بر اساس تحقیقات انجام شده است.

 

در حالت پریشانی ذهن میزان خوشایندی شخص به شدت نسبت به حالتی که ذهن.

و دل در لحظه به صورت هوشیار به سر می برند کمتر است.

حتی در حالاتی که شخص در حال رویاپردازی برای آینده است، باعث به تعویق افتادن شادی خود در لحظه می شود.

رهایی از پریشانی ذهن

برای رهایی از پریشانی ذهن و یافتن توانایی زندگی کردن در لحظه و لذت بردن از آن بایست.

 

این خودآگاهی در فرد ایجاد شود که در انتخاب محتواهای ذهنی خود، مختار است.

 

لذا می تواند افکار منفی پیشین که موجبات فرسودگی روح و روان وی را فراهم می آورد.

 

و آزردگی ذهن او را در پی داشت به دور بیندازد و افکار خود را با محتوای مثبت و سازنده پر کند.

 

هدف این است که با تمرکز بر افکار ارادی خود، گفتگوهای درونی را تحت کنترل خود در آوریم.

 

و تحولی در جهت مثبت در درون خود برای رسیدن به شادی و آرامش ایجاد کنیم.

منبع:  مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-درمان پریشانی ذهن

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !