متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

 
For all those times you stood by me

بخاطر تمام دفعاتی که پیشم بودی
For all the truth that you made me see

بخاطر تمام حقایقی که باعث شدی ببینم
For all the joy you brought to my life

بخاطر تمام خوشیهایی که برام به ارمقان آوردی
For all the wrong that you made right

بخاطر تمام نادرستیهایی که به درستی تبدیل کردی
For every dream you made come true

بخاطر تمام رویاهایی که به حقیقت تبدیلشون کردی
For all the love I found in you

و بخاطر عشقی که درون تو پیدا کردم
I'll be forever thankful baby

همیشه از تو ممنون خواهم بود عزیز


You're the one who held me up

 

 

تو تنها کسی بودی که همیشه منو بالا می بردی
Never let me fall

هرگز نذاشتی سقوط کنم
You're the one who saw me through through it all
تو تنها کسی هستی که منو در تمام این وضعیتها دیدی

You were my strength when I was weak

وقتی ضعیف بودم تو نیروی من بودی
You were my voice when I couldn't speak

وقتی نمیتونستم حرف بزنم تو صدای من بودی
You were my eyes when I couldn't see

وقتی نمیتونستم ببینم تو چشمان من بودی
You saw the best there was in me

تو منو بهتر از من میدیدی
Lifted me up when I couldn't reach

بلندم می کردی وقتی نمیتونستم به بلندیها برسم
You gave me faith 'coz you believed

تو به من محبتت رو دادی چون باور داشتی که
I'm everything I am

من همه چیزها را در وجودم دارم
Because you loved me
و این بخاطر این بود که تو عاشق من بودیYou gave me wings and made me fly

 

تو به من پر پرواز دادی
You touched my hand I could touch the sky

دستام رو گرفتی تا آسمون رو لمس کنم
I lost my faith, you gave it back to me

من ایمانم رو از دست داده بودم ولی تو اونو به من برگردوندی
You said no star was out of reach

به من می گفتی که هیچ ستاره ای غیر قابل دسترسی نیست
You stood by me and I stood tall

کنارم ایستادی و من رو سر افراز کردی
I had your love I had it all

تمام عشقت مال من بود
I'm grateful for each day you gave me

من بخاطر تمام روزایی که باهات هستم خوشحالم
Maybe I don't know that much

شاید زیاد ندونم
But I know this much is true

ولی میدونم که این حقیقت داره
I was b**همخونه**ed because I was loved by you
خدا منو بخشید چون عاشق تو بودم

You were my strength when I was weak

وقتی ضعیف بودم تو قدرت من بودی
You were my voice when I couldn't speak

وقتی نمیتونستم حرف بزنم تو صدای من بودی
You were my eyes when I couldn't see

وقتی نمیتونستم ببینم تو چشمان من بودی
You saw the best there was in me

تو منو بهتر از من میدیدی
Lifted me up when I couldn't reach

بلندم می کردی وقتی نمیتونستم به بلندیها برسم
I'm everything I am

من همه چیزها را در وجودم دارم
Because you loved me
چون تو عاشق من بودی

Because you loved me
چون تو عاشق من بودی
You were always there for me

 

تو همیشه پیشم بودی
The tender wind that carried me

مانند بادی مهربون که منو با خودش می برد
A light in the dark shining your love into my life

مثل نوری در تاریکی که عشقت رو در زندگی من می تابید
You've been my inspiration


Through the lies you were the truth

 

تو حقیقت من در این همه دروغ بودی
My world is a better place because of you

و بخاطر تو دنیای من بهترین جاست


You were my strength when I was weak

وقتی ضعیف بودم تو قدرت من بودی
You were my voice when I couldn't speak

وقتی نمیتونستم حرف بزنم تو صدای من بودی
You were my eyes when I couldn't see

وقتی نمیتونستم ببینم تو چشم من بودی
You saw the best there was in me

تو منو بهتر از من میدیدی
Lifted me up when I couldn't reach

بلندم می کردی وقتی نمیتونستم به بلندیها برسم
I'm everything I am

من همه چیزم
Because you loved me
چون تو عاشق من بودی

I'm everything I am

من همه چیزم
Because you loved me
چون تو عاشق من بودی

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


شـــوالیـه
ارسال پاسخ

من همه چیزم
چون تو عاشق من بودی