متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • فکر

  • به جهان چشم گشودن در دست ما نیستو از آن چشم بستن هم در دست ما نیستولی به جهان با چشم باز، نگریستن چرا …
  • فکر

  • گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .