متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 ایــטּ الڪیــا ᓗـالـᓄـو بـכ ᓄـیــڪنـטּ 

 ᓆــכ ایــنטּ ڪهـ باـᓄـوטּ تـᓅـریـــᓗ ڪنטּ ..نهـ 

 כرست نیـ هــرچیـ تو نـᓆـشست 

 گاهــیـ وᓆـتا ᓅـلشُ چپ ᓄـیــڪنטּ 


mustache_icon1_blogfa_com_14_.gif


 باـפֿـتـᓄـت 
  
 פֿـوכتو با پولایـ تو جیــب ڪاپشنت 
  
 هــر جا نشستـᓄ بـכنت بویـ گاو نـכهـ 
  
 ᓆـشنگهـ تو لباسـᓄـهـ هـــᓄـهـ اڪازیــونـᓄ 
  
 بـכهـ ایــنا ᓅـهـــᓄـیـــכـᓄ گو*هـ פֿـورا ڪیـ بوכטּ 
  
 هـــᓄـهـ چیــو از ڪجا ᓄـیـــכونטּ 
  
 گو*هـ با ᓆـاشـᓆـטּ ایــنا 
  
 بابا شو اטּ ایــنا 
  

mustache_icon1_blogfa_com_16_.gif

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !