متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


[ᓄـךּ ایــنجاـᓄ بیــنِ یــهـ عالـᓄـهـ پلیــس
  
  [ایــنجا یــهـ عالـᓄـِ כیــگهـ است ڪهـ عالـᓄـِ تو نیــست ]
  
 [ᓄـךּ تـᓅـریـــפـاـᓄ با تو ᓅـرᓆ כارهـ]  
  
  [ᓅـرᓆـِ بیــنِ ᓄـا تو براـᓆـِ ]
  
 [پس ᓅـڪر نڪךּ اونیـ ڪهـ برنـכهـ است یــهـ ڪاپ כاشت] 
  
  [ᓅــᓆـط براش ᓄـیـــᓄـونهـ بـכךּ כرכِ باشگاش ]
  
 [تهــراךּ شـכهـ כرنـכشتِ آسـᓅـالت
  
[ نصـᓅـِ ᓄـرכـᓄـشـᓄ نـᓅـس تنگِ آسـᓄ כار]

08l10qz81yup1dl908th.gif

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


helya
ارسال پاسخ

مرسی