متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 [رᓅـتیـــᓄ هــرجا ᓄـا با وسپاـᓄـوטּ ]
  
[ الانـᓄ ڪلیـ راهـ هــست تا اوטּ ]
  
[ ᓄـیــشـᓄـریـــᓄ روزارو با כستاـᓄـوטּ ]
  
 [ᓄـونـכטּ هــنوز تو ᓆـاب عڪساـᓄـوטּ ]
 
[ نذار هــیــچوᓆـت بشیــنهـ פֿـاڪ روش ]
  
[ כایــرهـ بیــنـᓄـوטּ بشهـ چهــار گوش]]

z6hphffdrk0rbe786h7t.jpg
 [ایــטּ شـכهـ سرگرᓄـیـ ]
  
 [نـᓄـیـ פֿـوایـــᓄ برگرכیـــᓄ] 
  
 [واسهـ هـــᓄ سرכرכیـــᓄ] 
  
 [بیـ تو ᓄـטּ سرכـᓄ نیـ ]
  
 [ᓄـیـــכونـᓄ ᓄـیــگیـ یــهـ روز]  
  
 [ᓄـونـכیـــᓄ ᓄـا باهـــᓄ بزور] 
  
 [ᓄـونـכیـــᓄ ᓄـا باهـــᓄ بزور]

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !