متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تورامی خوانم و تورا باتمام حنجره ها صدا می کنم...

ای عابرکوچه های بی کسی ام...

چرادیگرقدم درچشمانم نمی گذاری؟

چرا می خواهی دراین خزان سکوت، پشت این پنجره ،چشمانم یخ بزند؟

چشمانم تمام وجودت را زمزمه می کند...

درون غارتنهایی ام، برای دوریت،دلواپسی ترین ثانیه ها راسپری می کنم...

تورامی خوانم...

دراین برهوت غم، ثانیه ای همدم من باش؛ زیرپاهایم غم سبز شده...

چشمانم را هنوز درمسیرراهت قربانی می کنم...

تورامی خوانم...

چرانمی آیی...؟

تورامی خوانم...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

لاییییییییییک