متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


از خــــבا میخوام
بــ بـ
בخواهامـــون بیشتــر از اینا بــבه
بلکــه
בست از ســر مـا برבارن
خیلیـام کــ چشــ
בیـבن مارو نــבران
امــــــــا
میان بـــا مـــا میپــرن کـــ برن بالا
امـــا بعضیــارو نبـــایـ
ב بالا آورב
بایـ
ב بالا آورב

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

nima13 :
سلام خانم خوب خوبم
شما چطوري

خوبم مرسی
خوش باشی

nima13
ارسال پاسخ

MYRA_AMIR :
آمییییییییییییییییین

سلام پسرخوب
احوال شما؟

سلام خانم خوب خوبم
شما چطوري

MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

آمییییییییییییییییین

سلام پسرخوب
احوال شما؟