متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

اشعار ناب
1 نظر
16 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

ای خواجه که روز وشب پی سیم و زری دنیا طلبانه هر طرف در به دری گنجت به پسر رسد غذابش بر تو بالله ک…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
2 نظر
11 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟ یک فریب ساده و کوچک آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را... جز برای ا…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
3 نظر
14 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

گر به هم آویزیم ما دو سرگشته ی تنها چون موج به پناهی که تو می جویی خواهیم رسید... اندر آن لحظه ی جاد…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
3 نظر
12 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

سخت است دلم پیش تو باشد، تو نباشی احساس غزل خوان تو باشد، تو نباشی سخت است که محدوده ی ممنوع خیالم …

ارسال شده توسط: sara40
زندگی
3 نظر
16 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

زندگی

از فاصله ی بین واقعیت و رویاهایتان نترسید...اگر میتوانی در مورد چیزی رویا پردازی کنی٬پسمیتونی انجامش…

ارسال شده توسط: iman_2020
سکوت
4 نظر
29 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

سکوت

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ؛همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را با ببری ...…

ارسال شده توسط: iman_2020
اشعار ناب
4 نظر
31 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا مرد نثری سره و زن غزلی تر باشد نثر هر چند به تنهایی خود هست نکو لیک…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
3 نظر
19 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

روزگارم نام داد و کامرانی را گرفت تا زبانم داد شوق همزبانی را گرفت هیچ دانی روزگار حیله گر با من چ…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
3 نظر
22 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

هر شـبـم زلـف سـیاه تـو نمـاینـد بـه خـواب تـا چـه آیـد بــه مـن از خـوابِ پــریـشـان دیـدن…

ارسال شده توسط: sara40
زمین
1 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

زمین

زمین بهشت میشود اگرمردم آگاه شوند کههیچ چیز زشت نیست مگر داوری کردن دیگرانهیچ چیز گناه نیس…

ارسال شده توسط: hosein12345
اشعار ناب
1 نظر
18 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست  تا ندانند حریفان که تو منظور منی ....سعدی…

ارسال شده توسط: sara40