متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

اشعار ناب
2 نظر
8 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

ز نقص خویش ندیدم به خود نماز تمامی خوشا کسی که رسد از نمازها به مقامی نماز وروزه اگر روح را عروج ن…

ارسال شده توسط: sara40
تنهایی
1 نظر
20 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

تنهایی

تنهایی تان را با کسیقسمت کنیدکه سال ها بعد،شما را همین گونه که هستیددوست بداردبا موی سپیدتان،شیـار ز…

ارسال شده توسط: sh7192
اشعار ناب
2 نظر
14 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

تو را دوست دارم و این دوست داشتن حقیقتی است که مرا به زندگی دلبسته می کند احمد شاملو…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
2 نظر
13 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

میان ماندن و رفتن حکایتی کردیم که آشکارا در پرده‌ ی کنایت رفت مجال ما همه این تنگ مایه بود و در…

ارسال شده توسط: sara40
آدم خسته
4 نظر
22 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

آدم خسته

آدم خستھ هیچ نمیخواهدفقط دلش می‌خواهددست خودش را بگیردو فقط برود..جایے ڪھ قرار نیست هیچوقتهیچ&z…

ارسال شده توسط: salin
زندگی
4 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

زندگی

میزے براے کار! کارے براے تخت!تختے براے خواب!خوابے براے جان!جانے براے مرگ!مرگے براے یاد!یادے برا…

ارسال شده توسط: salin
اشعار ناب
4 نظر
20 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

لحظه ی دیدار نزدیک است. باز من دیوانه ام، مستم. باز می لرزد، دلم، دستم. باز گویی در جهان دیگری هستم.…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
4 نظر
20 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟ یک فریب ساده و کوچک آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را... جز برا…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
5 نظر
22 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

هر چه می گویم نر است، این زندگی گوید : بدوش! هر چه می گویم که افتادم زپا، گوید: بکوش!…

ارسال شده توسط: sara40
انسان
4 نظر
28 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

انسان

فراموش نکنیم:از "دشمنی تا دوستی"یک لبخنداز "جدائی تا پیوند"یک قدماز "توقف تا پیشرفت"یک حرکتاز "کینه …

ارسال شده توسط: iman_2020
دوستی
3 نظر
16 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

دوستی

آدم‌ها را مهمان کنیدمهمان یک جرعه زندگیمهمان یک دل خوشیک احوالپرسی ساده و بی‌قضاوتیک فنجان…

ارسال شده توسط: iman_2020
اغلب...
9 نظر
26 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

اغلب...

اغلب، قدرت یک لمس، یک لبخند یک کلمه‌ی محبت‌آمیز، یک گوشِ شنوا یک تعریف صادقانه، یا کوچک&z…

ارسال شده توسط: SA00
بهترین چیز...
9 نظر
26 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

بهترین چیز...

بهترین چیز برای آدم همین است... اعتقاد داشتن به حرفی ک میزند دوست داشتن کاری که می کند. …

ارسال شده توسط: SA00
صبر
2 نظر
11 نمایش
مشاهده این مطلب
روانشناسی

صبر

مردم هیچ وقت بابت ضعفت ازت متنفر نیستن.اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن!پس سعی کن قوی باشی…

ارسال شده توسط: iman_2020
فکر
0 نظر
13 نمایش
مشاهده این مطلب
عشقی

فکر

درختان بارور خم می شوندو مردان بزرگ متواضع میگردند،اما شاخه های خشک و مردم نادانمی شکنند و خم نمی شو…

ارسال شده توسط: iman_2020
با کلاس
3 نظر
39 نمایش
مشاهده این مطلب
طنز

با کلاس

‏یه بار یکی بهم گفت فردا منتظر تماس بنده باشید، انقدر جمله باکلاس بود که پس فرداش هم منتظر موندم…

ارسال شده توسط: amirr01010
اشعار ناب
4 نظر
28 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

نسیم آسا از این صحرا گذشتیم سبک رفتار و بی پروا گذشتیم به چشم ما کنون هر زشت،زیباست چو از هر زشت …

ارسال شده توسط: sara40
تنهایی
5 نظر
61 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

تنهایی

تنهایی هرکسی وظیفه داره قبل‌از وارد شدن به رابطه ی عاطفی، با خودش و در تنهایی خودش به صلح برسه…

ارسال شده توسط: Armiin
اشعار ناب
4 نظر
21 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و…

ارسال شده توسط: sara40